Economist specialist IA, corector IA (2 posturi) – Unitatea Militară 02560, BucureştiEconomist specialist IA, corector IA (2 posturi)

Unitatea Militară 02560, Bucureşti

29 octombrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Unitatea Militară 02560, Bucureşti, din Ministerul Apărării Naţionale, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale, vacante, după cum urmează:

• economist specialist, grad IA (1 post), studii universitare cu diplomă de licenţă în domeniul financiar-contabil, cu o vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului de 9 ani şi 6 luni.

• corector, treapta IA (1 post), studii medii finalizate cu diplomă de bacalaureat, cu o vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului de 6 ani şi 6 luni.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

1. pentru postul de economist specialist gr. IA la Drepturi băneşti (salarizare) şi decontări:
să fie absolvent de studii universitare cu diplomă de licenţă în domeniul financiar-contabil;
nivelul de acces la informaţii clasificate este secret, fiind necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze, privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarată „admisă”;
să cunoască legislaţia în domeniul salarizării personalului bugetar, modalitatea de calcul a drepturilor băneşti, înregistrarea în contabilitate a acestora, precum şi declaraţiile care se depun la instituţiile statului;
9 ani şi 6 luni vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;
cunoştinţe de operare PC (Microsoft Office: Word, Excel, baze de date, nivel avansat).

2. pentru postul de corector tr. IA în Biroul corectură:
să fie absolvent de studii medii finalizate cu diplomă de bacalaureat;
nivelul de acces la informaţii clasificate este strict secret, fiind necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze, privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarată „admisă”;
6 ani şi 6 luni vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;
cunoştinţe de operare PC (Microsoft Office: Word, Excel, nivel mediu);
cunoştinţe solide de gramatică a limbii române.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 12 noiembrie 2018, ora 15:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 20 noiembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă/practică;
 • 26 noiembrie 2018, ora 10:00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

1. Toate activităţile se desfăşoară la sediul Unităţii Militare 02560, Bd. Ion Mihalache, nr. 124-126, sector 1, localitatea Bucureşti.
Date de contact ale Arhereu Florentina – secretar:
telefon: 021.224.26.34.
centrala: 021.224.26.51, 021.224.26.52, 021.224.26.53, interior 1117/104.
2. Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi completările ulterioare, după caz.

descarca: UM02560_Anunt-posturi-gov-ro-2018.doc 102KB DOC

Apply for this Job