Economist şi referent (2 posturi) – Casa de Cultură a Studenţilor Târgu MureşEconomist şi referent (2 posturi)

Casa de Cultură a Studenţilor Târgu Mureş

11 iulie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Casa de Cultură a Studenţilor Târgu Mureş organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

 1. economist, grad profesional IA, S, Compartiment Financiar – Contabilitate – Resurse Umane;
 2. referent de specialitate, grad profesional III, S, Compartiment Cultural Artistic.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • economist grad profesional IA, S:
  • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental al ştiinţelor economice;
  • minimum 9 ani vechime în specialitatea studiilor;
  • activitatea desfăşurată în cadrul unei instituţii publice, constituie avantaj;
  • abilităţi de comunicare;
  • disponibilitate pentru lucrul peste program;
  • cunoştinţe operare cu softuri specializate de contabilitate;
  • cunoştinţe operare PC: Microsoft Office (Word, Excel); Internet Explorer.
 • referent de specialitate gradul profesional III, S:
  • studii superioare de specialitate de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent în domeniul fundamental ştiinţe sociale sau ştiinţe umaniste şi arte;
  • minimum 1 an vechime în specialitatea studiilor;
  • abilităţi, calităţi şi aptitudini: comunicare, lucru în echipă, profesionalism, loialitate;
  • conştiinciozitate, adaptabilitate şi flexibilitate, confidenţialitate, eficienţă, abilităţi de analiză şi sinteză, planificare în relaţiile interumane, creativitate;
  • cunoştinţe operare calculator Microsoft Office (Word, Excell); Internet Explorer; abilităţi în domeniul cultural-artistic.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 25 august 2017, ora 14:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 04 septembrie 2017, ora 11:00: proba scrisă;
 • 07 septembrie 2017, ora 11:00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Casa de Cultură a Studenţilor Târgu Mureş, telefon 0265 216 066.

Apply for this Job