Economist, referent specialitate (3 posturi) – Filarmonica „Paul Constantinescu” PloieştiEconomist, referent specialitate (3 posturi)

Filarmonica „Paul Constantinescu” Ploieşti

18 octombrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Filarmonica „Paul Constantinescu” Ploieşti, Judeţul Prahova organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale, vacante, după cum urmează:

• 1 post de economist – studii superioare – grad I.
• 1 post de referent de specialitate – domeniul informatic – studii superioare – grad I.
• 1 post de referent de specialitate – domeniul comunicare – studii superioare – grad I.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

• pentru economist la Compartiment Financiar-Contabil – studii superioare de lungă durată cu diplomă de licenţă în domeniul economic, vechime în specialitatea studiilor – minimum 3 ani, experienţă şi competenţă în domeniul economic şi financiar contabil, activitate desfăşurată în cadrul unei instituţii publice constituie un avantaj.

• pentru referent de specialitate – domeniu informatic la Compartimentul Organizare Evenimente – studii superioare de lungă durată cu diplomă de licenţă în domeniul informatic, vechime în specialitate studiilor minimum 2 ani, cunoştinţe în: Microsoft Office Suite (Word, Excel, Power Point), Google Apps for Business Zoho Suite (Project management), cPanel&WHM server management WordPress PHP SQL, HTML şi CSS aplicaţii CRM şi ERP Adobe Suite (Photoshop, Illustrator, InDesign, AfterEffects, Premiere), Corel Draw Sony Vegas Pro FIStudio +VSTi Cubase Nuendo, administrare reţea şi hardware asset management, depanare hardware şi software.

• pentru referent de specialitate – domeniul comunicare la Compartimentul Organizare Evenimente -studii superioare de lungă durată cu diplomă de licenţă/cursuri postuniversitare/studii master în domeniul comunicare şi relaţii publice, vechime în specialitate studiilor minimum 2 ani, experienţă în domeniul cultural – artistic minimum 1 an.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 09 noiembrie 2018, ora 10.00, proba scrisă;
 • 14 noiembrie 2018, ora 10.00, proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Candidaţii vor depune dosarele de participate la concurs la sediul Filarmonicii „Paul Constantinescu“ din Ploieşti, Piaţa Eroilor nr. IA (fostul sediu OMV), persoană de contact – Radu Camelia, referent Resurse Umane, telefon 0244.515.841, e-mail: resurseumane@filarmonicaploiesti.eu.

Apply for this Job