Economist II – Unitatea Militară 01099 Brad, Judeţul HunedoaraEconomist II

Unitatea Militară 01099 Brad, Judeţul Hunedoara

20 decembrie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Unitatea Militară 01099 Brad, Judeţul Hunedoara organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de economist, gradul II.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor necesare ocupării postului: studii superioare, absolvent de studii superioare cu diplomă de licență, licențiat în domeniul fundamental științe sociale, domeniile de licență din ramura de științe, științe economice.
 • vechime în specialitatea studiilor necesară ocupării postului – minimum 6 luni.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

Bibliografia și tematica pentru încadrarea postului sunt următoarele:

 1. Legea nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare (M.O. nr. 597/13.08.2002):
 • Definiții;
 • Veniturile și cheltuielile bugetare;
 • Structura bugetelor;
 • Principii ale încheierii execuției bugetare;
 • Finanțarea instituțiilor publice;
 • Bunuri materiale și fonduri bănești primite de instituțiile publice;
 • Contabilitatea publică;
 • Sume cuvenite statului.
 1. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1792 din 24 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare (M.O. nr. 37/23.01.2003):
 • Angajarea cheltuielilor;
 • Lichidarea cheltuielilor;
 • Ordonanțarea cheltuielilor;
 • Plata cheltuielilor;
 • Organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale.
 1. Legea contabilităţii nr. 82 din 24 decembrie 1991 (republicată) (M.O. nr. 454/18.06.2008):
 • Dispoziții generale;
 • Organizarea și conducerea contabilității;
 • Registrele de contabilitate;
 • Contabilitatea instituțiilor publice.
 1. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1917 din 12 decembrie 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare (M.O. nr. 1186/29.12.2005):
 • Obiectul contabilității publice;
 • Organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice;
 • Documente justificative și registre de contabilitate;
 • Exercițiul financiar;
 • Aprobarea, depunerea și componența situațiilor financiare;
 • Prevederi referitoare la elementele de bilanț;
 • Prevederi referitoare la elementele din contul de rezultat patrimonial;
 • Planul de conturi general pentru instituțiile publice;
 • Instrucțiunile de utilizare a conturilor.
 1. Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.120 din 19 noiembrie 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice specifice privind organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv propriu în Ministerul Apărării Naționale, cu modificările și completările ulterioare (M.O. nr. 876/03.12.2014):
 • Dispoziții generale;
 • Organizarea controlului financiar preventiv propriu;
 • Exercitarea controlului financiar preventiv propriu.
 1. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2634 din 5 noiembrie 2015 privind documentele financiar-contabile (M.O. nr. 910/09.12.2015):
 • Norme generale de întocmire și utilizare a documentelor financiar-contabile;
 • Norme specifice de utilizare a documentelor financiar-contabile;
 • Modelele documentelor financiar-contabile.
 1. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1954 din 16 decembrie 2005 pentru aprobarea Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice (M.O. nr. 1176/27.12.2005):
 • Clasificația indicatorilor privind finanțele publice: Titlul II Bunuri și servicii.
 1. Legea nr. 15 din 24 martie 1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale (republicată), cu modificările şi completările ulterioare (M.O. nr. 242/31.05.1999):
 • Dispoziții generale;
 • Calcularea amortizării;
 • Regimuri de amortizare;
 • Contabilitatea și destinația amortizării mijloacelor fixe.
 1. Ordinul ministrului finanțelor publice nr 3471 din 25 noiembrie 2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare (M.O. nr. 835/11.12.2008):
 • Reguli generale privind reevaluarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituțiilor publice.
 1. Hotărârea Guvernului nr. 2139 din 30 noiembrie 2004, pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare (M.O. nr. 46/13.01.2005):
 • Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe
 1. Ordinul ministrului finanțelor publice 2861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, cu modificările şi completările ulterioare (M.O. nr. 704/20.10.2009):
 • Norme privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii.
 1. Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.87 din 14 august 2009 pentru stabilirea duratelor de folosință a materialelor de natura obiectelor de inventar și ale altor materiale din dotarea Ministerului Apărării Naționale, cu modificările și completările ulterioare (M.O. nr. 595/28.08.2009):
 1. Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (republicată) Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare (M.O. nr. 345/18.05.2011):
 • Principii fundamentale;
 • Timpul de muncă și timpul de odihnă.
 1. Legea nr. 22 din 18 noiembrie 1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților sau instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare (M.O. nr. 132/18.11.1969):
 • Dispoziții generale;
 • Condiții privind angajarea gestionarilor.
 1. Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.25 din 25 februarie 2012 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind funcțiile de gestionar, constituirea de garanții, răspunderea gestionarilor, predarea-primirea gestiunilor și gestionarea bunurilor în Ministerul Apărării Naționale, cu modificările și completările ulterioare (M.O. nr. 153/07.03.2012):
 • Dispoziții generale;
 • Garanții și răspunderi;
 • Predarea-primirea gestiunii.
 1. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.9 din 6 februarie 2013, pentru aprobarea Normelor privind protecţia informaţiilor clasificate în Ministerul Apărării Naţionale (M.O. nr. 115/28.02.2013):
 • Accesul la informații clasificate;
 • Condiții de păstrare;
 • Protecția documentelor clasificate.
 1. MS Office Word 2010 user guide, publicat pe internet:
 • Lucrul cu principalele funcţii ale aplicaţiei MS Office Word 2010.
 1. MS Office Excel 2010 user guide, publicat pe internet:
 • Lucrul cu principalele funcţii ale aplicaţiei MS Office Excel 2010.
 1. MS Office Outlook 2010 user guide, publicat pe internet:
 • Lucrul cu principalele funcţii ale aplicaţiei MS Office Outlook 2010.

Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările și completările ulterioare, după caz.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 13 ianuarie 2020, ora 15:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 21 ianuarie 2020, ora 12:00, proba scrisă;
 • 27 ianuarie 2020, ora 12:00, proba practică;
 • 30 ianuarie 2020, ora 12:00, proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relații suplimentare la sediul Unității Militare 01099 din Municipiul Brad, Judeţul Hunedoara, telefon 0254/612.681, interior 115 sau 0107.

descarca: AnuntExamenPosturiGovRo-1099.docx 31KB DOCX

Apply for this Job