Documentarist I – Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală din BucureștiDocumentarist I

Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală din București

26 februarie 2020

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală din București organizează concurs pentru ocuparea postului contractual de execuție vacant de documentarist, gradul I (S), în cadrul Serviciului Cercetare – Compartimentul Analize.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii de specialitate – studii superioare cu diplomă de licență în domeniul Artelor vizuale și Filologie/Istorie;
 • perfecționări (specializări) – cursuri dc perfecționare în domeniile studiilor de specialitate;
 • vechimea în muncă/specialitate necesară – minimum 6 ani și 6 luni;
 • cunoștințe de operare/programare pe calculator: Pachet Microsoft Office, cunoștințe de operare PC, nivel avansat;
 • limbi străine: limba engleză și limba franceză, nivel avansat:
 • abilități, calități și aptitudini necesare: capacitate de comunicare, relaționare și cooperare în echipă, capacitate dc analizași sinteză, aptitudini de calcul aptitudinea de a lucra cu documente, punctualitate, respectarea instrucțiunilor orale și scrise, atenție concentrată și distributivă, memorie vizuală, adaptabilitate la situații noi, putere de concentrare în condiții de stres; bun organizator și capacitate prioritizare sarcini, ordonat, dinamic; corectitudine, moralitate, amabilitate, respect față de ceilalți angajați și față de partenerii și colaboratorii I.N.C.F.C., spirit de inițiativă, operativitate, perspicacitate, responsabilitate personală, fără antecedente penale.
 • Cerințe specifice:
  • prezentări la conferințe naționale și internaționale, minimum 1 la 2 ani;
  • disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiții;
  • disponibilitate pentru deplasări în interes de serviciu în țară și străinătate;
  • cunoașterea metodologiilor, noțiunilor, conceptelor și teoriilor sociologice și de management, cunoașterea legislației în domeniul cercetării și a datelor statistice și cu caracter personal.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 12 martie 2020, ora 17.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 19 martie 2020, ora 14.00: proba scrisă;
 • 26 martie 2020, ora 14.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturală din București, bd. Unirii nr. 22 (în incinta Ministerului Culturii – intrarea din bd. Mircea Vodă – etaj 2, camera 217)), camera 219, sector 3, telefon 0721/286.410.

 

descarca: AnuntSediuSite_ConcursDocumentarist.docx 138KB DOCX

Apply for this Job