Documentarist, fotograf, bibliograf (8 posturi) – Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale (M.C.I.N.) - Unitatea de Management a Proiectului (U.M.P.) din BucureștiDocumentarist, fotograf, bibliograf (8 posturi)

Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale (M.C.I.N.) – Unitatea de Management a Proiectului (U.M.P.) din București

7 august 2019

Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale (M.C.I.N.) – Unitatea de Management a Proiectului (U.M.P.) din București organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcțiilor contractuale de execuție, temporar vacante, după cum urmează:

Locul muncii – Complexul Național Muzeal Astra Sibiu

• documentarist Selecție și validare: 1 post (4 ore/zi, 20 ore/săptămâna); 1 post(8 ore/zi, 40 ore/săptămână) studii superioare cu diplomă de licență în științe umaniste și arte (istorie, filologie, filozofie etc.) sau științe sociale. minimum 6 ani vechime in domeniul muzeal);
• documentarist Manipulare resurse culturale; 3 posturi (8 ore/zi, 40 ore/săptămână): studii medii cu diplomă de bacalaureat; fără vechime;
• fotograf – 3 posturi (8 ore/zi, 40 ore/săptămâna) – studii medii cu diplomă de bacalaureat, fără vechime:
• bibliograf Catalogare patrimoniu cultural: 4 posturi (8 ore/zi, 40 ore/săptămână), Studii superioare cu diplomă de licență în domeniul științe umaniste și arte (istorie, filologie, filozofie etc.) sau științe sociale; minimum 6 ani vechime in activitatea muzeală.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 23 august 2019, ora 16.00: data limită pentru depunerea dosarelor ;
 • 02 septembrie 2019: proba scrisă – Complexul Național Muzeal Astra – Muzeul Civilizației Populare Tradiționale Astra, Sibiu, str. Pădurea Dumbrava nr. 16 – 20. județul Sibiu,
 • 06 septembrie 2019: proba interviu .
  sala/ora vor fi comunicate odată cu rezultatele de la selecţia dosarelor.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la M.C.I.N. – U.M.P. Bucureşti, Bd.Unirii nr. 22, sectorul 3, sala 503, telefon 021/222.84.79, e-mail anamaria.ciobanu@umpcultura.ro.

Apply for this Job