Documentarist debutant, analist programator, inginer sistem, muncitor calificat (5 posturi) – U.M. 02191, ConstanţaDocumentarist debutant, analist programator, inginer sistem, muncitor calificat (5 posturi)

U.M. 02191, Constanţa

12 octombrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

U.M. 02191, Constanţa, din Ministerul Apărării Naţionale, organizează concurs pentru ocuparea posturilor vacante de execuţie de personal civil contractual, pe perioadă nedeterminată, astfel:

 1. Documentarist debutant/studii superioare (1 post) din cadrul compartimentului Documentare, informare şi multiplicare,
 2. Analist programator TR.I/studii medii (1 post) din cadrul Săli multimedia,
 3. Inginer sistem GR.I/studii superioare (1 post ) din cadrul compartimentului Informatică,
 4. Muncitor calificat III/studii medii sau generale (1 post/mecanic auto) din cadrul Grupei întreţinere tehnică,
 5. Muncitor calificat III/studii medii sau generale (1 post/fochist) din cadrul Grupei deservire.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

Documentarist debutant/studii superioare (1 post) din cadrul compartimentului Documentare, informare şi multiplicare,

 1. studii superioare;
 2. absolvirea cu examen de diplomă a unei instituţii de învăţământ, secţia biblioteconomie sau a altor instituţii de învăţământ ai căror absolvenţi au studiat în timpul şcolarizării disciplinele de profil din domeniul biblioteconomiei;
 3. vechime în specialitatea postului: nu se solicită;
 4. disponibilitate pentru program prelungit;
 5. dorinţa de perfecţionare, spirit de echipa, iniţiativă, disponibilitate la efort psihic susţinut;
 6. nivelul de acces la informaţii clasificate este „secret de serviciu”, fiind necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarată „admisă”.

 Analist programator TR.I/studii medii (1 post) din cadrul Săli multimedia,

 1.  studii medii cu diplomă de bacalaureat;
 2. cursuri în domeniul informatică;
 3. cunoştinţe de nivel mediu privind utilizare calculatorului(MS Office, documentare pe Internet)
 4. vechime în specialitatea postului: 3 ani şi 6 luni;
 5. disponibilitate pentru program prelungit;
 6. dorinţa de perfecţionare, spirit de echipa, iniţiativă, disponibilitate la efort psihic susţinut;
 7. nivelul de acces la informaţii clasificate este „secret de serviciu”, fiind necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarată „admisă”.

 Inginer sistem GR.I/studii superioare (1 post ) din cadrul compartimentului Informatică,

 1.  studii superioare de lungă durată în domeniul ştiinţelor inginereşti(diplomă inginer), în una din specializările: Electronică, Calculatoare, tehnologia informaţiei, Telecomunicaţii, Automatică, Informatică;
 2. vechime în specialitatea postului: 3 ani şi 6 luni;
 3. experienţă în instalarea/monitorizarea/depanarea reţelelor de calculatoare şi a sistemelor de operare;
 4. experienţă în monitorizarea de servere şi reţele de calculatoare;
 5. cunoaşterea principiilor, arhitecturilor şi tehnologiilor utilizate în reţelele de calculatoare(LAN, WAN);
 6. disponibilitate pentru program prelungit;
 7. dorinţa de perfecţionare, spirit de echipa, iniţiativă, disponibilitate la efort psihic susţinut;
 8. nivelul de acces la informaţii clasificate este „secret de serviciu”, fiind necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarată „admisă”.

 Muncitor calificat III/studii medii sau generale(1 post/mecanic auto) din cadrul Grupei întreţinere tehnică,

 1.  studii generale finalizate cu examen de certificare a calificării profesionale de mecanic auto/ medii cu diplomă de bacalaureat cu filiera tehnologică-calificarea mecanic auto sau cu diplomă de bacalaureat şi să fi urmat program de formare profesională finalizat cu examen de certificare în calificarea profesională mecanic auto;
 2. vechime în specialitatea postului: 3 ani;
 3. permis de conducere categoria B;
 4. disponibilitate pentru program prelungit;
 5. dorinţa de perfecţionare, spirit de echipa, iniţiativă, disponibilitate la efort psihic susţinut;
 6. nivelul de acces la informaţii clasificate este „secret de serviciu”, fiind necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarată „admisă”.

 Muncitor calificat III/ studii medii sau generale (1 post/fochist) din cadrul Grupei deservire,

 1.  studii medii/generale;
 2. autorizaţie de fochist eliberată de ISCIR în termen;
 3. vechime în specialitatea postului: 3 ani;
 4. disponibilitate pentru program prelungit;
 5. dorinţa de perfecţionare, spirit de echipa, iniţiativă, disponibilitate la efort psihic susţinut;
 6. nivelul de acces la informaţii clasificate este „secret de serviciu”, fiind necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarată „admisă”.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 29 octombrie 2018, ora 15.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 06 noiembrie 2018, ora 09.00: proba scrisă;
 • 12 noiembrie 2018, ora 09.00: proba practică;
 • 16 noiembrie 2018, ora 09.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

1. Toate activităţile se desfăşoară la sediul U.M. 02191 Constanţa, strada Fulgerului, nr. 1, Constanţa, telefon contact 0241/626200 int. 0403, 0241/623890.
2. Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi completările ulterioare, după caz.
3. Informaţii privind bibliografia se pot obţine la sediul U.M. 02191 Constanţa, strada Fulgerului, nr. 1, Constanţa, telefon contact 0241/626200 int. 0403, 0241/623890.

descarca: 20181012_N_-AnuntPosturi-gov-ro-mail-.doc 151KB DOC

Apply for this Job