Director (2 posturi) – Spitalul de Pneumoftiziologie Drajna, județul PrahovaDirector (2 posturi)

Spitalul de Pneumoftiziologie Drajna, județul Prahova

1 aprilie 2021

În conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și ale O.M.S. nr. 284/2007, privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele publice, modificat de art. 1 din O.M.S. nr. 954/2017, Spitalul de Pneumoftiziologie Drajna, cu sediul în satul Drajna de Jos, Str. Castelului nr. 1, comuna Drajna, județul Prahova, organizează concurs/examen pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director al unității, după cum urmează:

 1. 1 post de director medical;
 2. 1 post de director financiar-contabil.

La concurs/examen se pot înscrie candidații care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale și specifice.

 • Criteriile generale sunt următoarele:
  1. au domiciliul stabil în România;
  2. nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
  3. au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
  4. nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Criteriile specifice sunt următoarele:

• pentru postul de director medical:

 1. sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;
 2. sunt confirmați cel puțin medic specialist;
 3. au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă;

• pentru postul de director financiar-contabil:

 1. sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă. în profil economic;
 2. au cel puțin 2 ani vechime în specialitatea studiilor.

Concursul/examenul pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director al unității se va organiza în data de 23.04.2021, ora 09.00 – proba scrisă, respectiv data de 23.04.2021, ora 13.00 – susținerea orală a proiectului de specialitate, ora 14.00 – interviul de selecție, la sediul unității.
Data limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs este 15 aprilie 2021.
Bibliografia pentru concurs/examen și temclc-cadru pentru proiectul de specialitate se afișează la sediul Spitalului de Pneumoftiziologie Drajna și se publică pe site-ul spitalului www.sanatoriudrajna.ro.
Relații suplimentare se pot obține la tel. 0244/290.761, 0766/283.882, Biroul Resurse Umane.

Apply for this Job