Director și șef serviciu (3 posturi) – Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării RuraleDirector și șef serviciu (3 posturi)

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

21 iulie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor publice de conducere vacante de: director – Direcţia Îmbunătăţiri Funciare şi Fond Funciar; şef serviciu – Serviciul Irigaţii şi şef serviciu – Serviciul Promovare şi Schimburi cu Produse Agroalimentare din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • director – Direcţia Îmbunătăţiri Funciare şi Fond Funciar
  – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe juridice, ştiinţe economice sau în inginerie mecanica, inginerie civila – specializarea îmbunătăţiri funciare si dezvoltare rurala
  – studii de master sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
  – vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 3 ani
 • şef serviciu – Serviciul Irigaţii
  – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe juridice, ştiinţe economice sau ştiinţe inginereşti;
  – studii de master sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
  – vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 2 ani
 • şef serviciu – Serviciul Promovare şi Schimburi cu Produse Agroalimentare
  – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ingineria produselor alimentare, relaţii internaţionale şi studii europene, ştiinţe economice- specializarea administrarea afacerilor, economie şi afaceri internaţionale;
  – studii de master sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
  – vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 2 ani

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 07 septembrie 2017, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 8 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

director – Direcţia Îmbunătăţiri Funciare şi Fond Funciar
-Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-Hotărârea nr. 1872/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
-Ordonanţa de urgenţă nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, cu modificările şi completările ulterioare;
-Hotărârea nr. 615/2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare;
-Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi completările ulterioare;
-Ordinul nr. 719/2014 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului;
-Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările ulterioare;
-Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici republicată, (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
-Legea nr. 7/2004 privind codul de conduită al funcţionarilor publici republicată,
-Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;
-Hotărârea Guvernului nr. 739/2016 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind schimbările climatic şi creşterea economic bazată pe emisii reduse de carbon pentru perioada 2016-2020 şi a Planului naţional de acţiune pentru implementarea Strategiei naţionale privind schimbările climatic şi creşterea economic bazată pe emisii reduse de carbon pentru perioada 2016-2020;
-Hotărârea Guvernului nr. 964/2000 privind aprobarea Planului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole, cu modificările şi completările ulterioare;

şef serviciu – Serviciul Irigaţii
-Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-Hotărârea nr. 1872/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
-Ordonanţa de urgenţă nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, cu modificările şi completările ulterioare;
-Hotărârea nr. 615/2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare;
-Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi completările ulterioare;
-Ordinul nr. 719/2014 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului;
-Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările ulterioare;
-Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici republicată, (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
-Legea nr. 7/2004 privind codul de conduită al funcţionarilor publici republicată,

şef serviciu – Serviciul Promovare şi Schimburi cu Produse Agroalimentare
-Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările ulterioare;
-Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
-Ordin nr.724/2013 privind atestarea produselor tradiţionale;
-Regulamentul (UE) nr.1151/2012 din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calităţii produselor agricole şi alimentare;
-REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 668/2014 AL COMISIEI din 13 iunie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului privind sistemele din domeniul calităţii produselor agricole şi alimentare;
REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 665/2014 din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr.1151/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte condiţiile de utilizare a menţiunii de calitate facultative “produs montan”;
-REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 664/2014 din 18 decembrie 2013 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului cu privire la stabilirea simbolurilor Uniunii pentru denumirile de origine protejate, indicaţiile geografice protejate şi specialităţile tradiţionale garantate şi cu privire la anumite norme privind sursele, anumite norme procedurale şi anumite norme tranzitorii suplimentare;
-REGULAMENTUL (CE) NR. 110/2008 din 15 ianuarie 2008 privind definirea, desemnarea, prezentarea, etichetarea şi protecţia indicaţiilor geografice ale băuturilor spirtoase şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1576/89 al Consiliului;
-REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 716/2013 AL COMISIEI din 25 iulie 2013 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 110/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului privind definirea, desemnarea, prezentarea, etichetarea şi protecţia indicaţiilor geografice ale băuturilor spirtoase.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job