Director și șef serviciu (3 posturi) – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului TimişDirector și șef serviciu (3 posturi)

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş

7 aprilie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor publice de conducere vacante de director general adjunct (economic), şef serviciu – Serviciul Contabilitate, financiar – buget şi director executiv – Direcţia Protecţia copilului din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • director general adjunct (economic):
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licenţă: contabilitate, economie, finanţe sau management;
  • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 3 ani.
 • şef serviciu – Serviciul Contabilitate, financiar – buget:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice;
  • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 2 ani;
  • deţinerea certificatului de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul Sistemului European de Conturi, conform art. 19 lit. b indice 2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare.
 • director executiv – Direcţia Protecţia copilului:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licenţă: psihologie, sociologie, asistenţă socială, teologie, ştiinţe administrative, drept, economie, management sau sănătate;
  • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 3 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 11 mai 2017, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

Pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director general adjunct (economic):
H.G. nr. 1.434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată – publicată în Monitorul Oficial nr. 547 din 21 iulie 2008.
H.G.nr.23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale – publicată în Monitorul Oficial nr.25 din 13 ianuarie 2010;
Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia – publicat în Monitorul Oficial nr. 1186 din 29 decembrie 2005, modificat şi completat prin Ordinul nr.415/2013 – publicat în Monitorul Oficial nr. 194 din 5 aprilie 2013.
Legea nr. 82/1991 a contabilităţii – republicată în Monitorul Oficial nr. 454 din 18 iunie 2008, modificată şi completată prin Legea nr.187/2012 – publicată în Monitorul Oficial nr.757 din 12 noiembrie 2012;
Ordonanţa nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv – republicată în Monitorul Oficial nr. 799 din 12 noiembrie 2003, modificată şi completată prin O.U.G.nr.94/2011 – publicată în Monitorul Oficial nr.799 din 11 noiembrie 2011.
Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale – publicat în Monitorul Oficial nr. 37 din 23 ianuarie 2003, modificat şi completat prin Ordinul nr.547/2009 – publicat în Monitorul Oficial nr.216 din 3 aprilie 2009.
Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii – publicat în Monitorul Oficial nr. 704 din 20 octombrie 2009.
Decretul nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casă ale unităţilor socialiste – publicat în Buletinul Oficial nr. 64 din 6 iulie 1976.
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale – publicată în Monitorul Oficial nr. 618 din 18 iulie 2006, modificată şi completată prin O.U.G.nr.46/2013 – publicată în Monitorul Oficial nr.299 din 24 mai 2013.
Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor – publicată în Monitorul Oficial nr. 633 din 21 iulie 2006, modificată şi completată prin O.U.G.nr.70/2009 – publicată în Monitorul Oficial nr.444 din 29.06.2009.
Ordinul nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, republicat – publicat în Monitorul Oficial nr. 469 din 5 iulie 2011, modificat şi completat prin Ordinul nr.1423/2012 – publicat în Monitorul Oficial nr. 793 din 26 noiembrie 2012.
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată – publicată în Monitorul Oficial nr. 365 din 29 mai 2007.
Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată – publicată în Monitorul Oficial nr. 525 din 2 august 2007.
Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în munca – publicată în Monitorul Oficial nr. 646 din 26 iulie 2006, modificată şi completată prin Legea nr.51/2012 privind modificarea si completarea Legii nr. 108/1999 pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii – publicată în Monitorul Oficial nr. 182 din 21 martie 2012.
Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 290 din 23 mai 2016 (M.Of. nr. 290/2016)

Pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul Contabilitate, financiar – buget:
Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia – publicat în Monitorul Oficial nr. 1186 din 29 decembrie 2005, modificat şi completat prin Ordinul nr.415/2013 – publicat în Monitorul Oficial nr. 194 din 5 aprilie 2013.
Legea nr. 82/1991 a contabilităţii – republicată în Monitorul Oficial nr. 454 din 18 iunie 2008, modificată şi completată prin Legea nr.187/2012 – publicată în Monitorul Oficial nr.757 din 12 noiembrie 2012;
Ordonanţa nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv – republicată în Monitorul Oficial nr. 799 din 12 noiembrie 2003, modificată şi completată prin O.U.G.nr.94/2011 – publicată în Monitorul Oficial nr.799 din 11 noiembrie 2011.
Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale – publicat în Monitorul Oficial nr. 37 din 23 ianuarie 2003, modificat şi completat prin Ordinul nr.547/2009 – publicat în Monitorul Oficial nr.216 din 3 aprilie 2009.
Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii – publicat în Monitorul Oficial nr. 704 din 20 octombrie 2009.
Decretul nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casă ale unităţilor socialiste – publicat în Buletinul Oficial nr. 64 din 6 iulie 1976.
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată – publicată în Monitorul Oficial nr. 365 din 29 mai 2007.
Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată – publicată în Monitorul Oficial nr. 525 din 2 august 2007.
Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în munca – publicată în Monitorul Oficial nr. 646 din 26 iulie 2006, modificată şi completată prin Legea nr.51/2012 privind modificarea si completarea Legii nr. 108/1999 pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii – publicată în Monitorul Oficial nr. 182 din 21 martie 2012.
Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 290 din 23 mai 2016.

Pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante dedirector executiv – Direcţia Protecţia copilului:
H.G. nr. 1.434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată – publicată în Monitorul Oficial nr. 547 din 21 iulie 2008.
Legea nr. 272 din 21 iunie 2004(*actualizată*)(**republicată**) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului*) (actualizată până la data de 12 august 2016*)
LEGE nr. 273 din 21 iunie 2004 (*republicată*)privind procedura adopţiei*) – publicat în Monitorul Oficial nr. 739 din 23 septembrie 2016
H.G. nr. 1.443/2004 privind metodologia de repatriere a copiilor români neînsoţiţi şi asigurarea măsurilor de protecţie specială în favoarea acestora – publicată în Monitorul Oficial nr. 873 din 24 septembrie 2004.
H.G. nr. 1.437/2004 privind organizarea şi metodologia de funcţionare a comisiei pentru protecţia copilului – publicată în Monitorul Oficial nr. 872 din 24 septembrie 2004.
Ordinul nr. 288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului – publicat în Monitorul Oficial nr. 637 din 24 iulie 2006.
Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale – publicată în Monitorul Oficial nr. 905 din 20 decembrie 2011.
Legea nr. 448 din 6 decembrie 2006 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap* ) publicat în: Monitorul Oficial nr. 1 din 3 ianuarie 2008
Ordinul nr. 95/2006 pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi serviciile publice de asistenţă socială/persoane cu atribuţii de asistenţă socială, în domeniul protecţiei drepturilor copilului – publicat în Monitorul Oficial nr. 305 din 5 aprilie 2006.
Capitolul IV din Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în munca – publicată în Monitorul Oficial nr. 646 din 26 iulie 2006, modificată şi completată prin Legea nr.51/2012 privind modificarea si completarea Legii nr. 108/1999 pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii – publicată în Monitorul Oficial nr. 182 din 21 martie 2012.
Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor – publicată în Monitorul Oficial nr. 633 din 21 iulie 2006, modificată şi completată prin O.U.G.nr.70/2009 – publicată în Monitorul Oficial nr.444 din 29.06.2009.
Ordinul nr. 21 din 26 februarie 2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului de tip rezidenţial, publicat în: Monitorul Oficial nr. 222 din 15 martie 2004
Ordinul nr. 25 din 9 martie 2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrele de zi pentru copiii cu dizabilităţi, publicat în: Monitorul Oficial nr. 247 din 22 martie 2004
Ordinul nr. 400 din 12 iunie 2015pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice emis de Secretariatul General al Guvernului, publicat în: Monitorul Oficial nr. 444 din 22 iunie 2015
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată – publicată în Monitorul Oficial nr. 365 din 29 mai 2007.
Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată – publicată în Monitorul Oficial nr. 525 din 2 august 2007.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job