Director și șef serviciu (3 posturi) – Autoritatea pentru Reformă FeroviarăDirector și șef serviciu (3 posturi)

Autoritatea pentru Reformă Feroviară

17 octombrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul Strategie, Eficientizare, Restructurare Reţea Feroviară, director – Direcţia Economică şi Finanţări, şef serviciu – Serviciul Financiar Contabil, Buget din cadrul Autorităţii pentru Reformă Feroviară.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • şef serviciu – Serviciul Strategie, Eficientizare, Restructurare Reţea Feroviară
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice, juridice sau inginereşti;
  • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.
 • director – Direcţia Economică şi Finanţări
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice;
  • deţinerea certificatului de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul Sistemului European de Conturi, conform art. 19 lit. b2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare;
  • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani;
 • şef serviciu – Serviciul Financiar Contabil, Buget,
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice;
  • deţinerea certificatului de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul Sistemului European de Conturi, conform art. 19 lit. b2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare;
  • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 05 noiembrie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 16 noiembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

şef serviciu – Serviciul Strategie, Eficientizare, Restructurare Reţea Feroviară

a) Bibliografie generală propusă:
? Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
? Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
? Constituţia României, cu modificările şi completările ulterioare;
? Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.62/2016 privind înfiinţarea Autorităţii pentru Reformă Feroviară, modificată şi aprobată prin Legea nr.53/2017;
? Hotărârea Guvernului nr. 98/2017 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Reformă Feroviară şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor.
b) Bibliografie specifică propusă:
? Regulamentul (CE) nr.1370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007, privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr.1191/69 şi nr.1107/70 ale Consiliului;
? Regulamentul (CE) nr.1371/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului privind drepturile şi obligaţiile călătorilor din transportul feroviar;
? Regulamentul (CE) nr.1316/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului, de instituire a Mecanismului pentru Interconectarea Europei;
? Cartea Alba a Parlamentului European – Foaie de parcurs pentru un spatiu european unic al transporturilor – Către un sistem de transport competitiv si eficient din punct de vedere al resurselor – ediţia 2011 ;
? Legea nr.55/2006 privind siguranţa feroviară, cu modificările şi completările ulterioare;
? Legea nr.202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spaţiul feroviar unic european;
? Legea nr.52/2003, republicată, privind transparenţa decizională in administraţia publică;
? Hotărârea Guvernului nr.643/2011 pentru aprobarea Condiţiilor de închiriere de către Compania Naţională de Căi Ferate “C.F.R.” – S.A. a unor părţi ale infrastructurii feroviare neinteroperabile, precum şi gestionarea acestora, cu modificările şi completările ulterioare;
? Hotărârea Guvernului nr.1476/2009 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului (CE) nr. 1371/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind drepturile şi obligaţiile călătorilor din transportul feroviar;
? Hotărârea Guvernului nr.1696/2006 privind aprobarea Regulamentului pentru alocarea capacităţilor de infrastructură feroviară ;
? Hotărârea Guvernului nr.666/2016 pentru aprobarea documentului strategic Master Planul General de Transport al României ;
? Hotărârea Guvernului nr.1460/2008 pentru aprobarea Strategiei naţionale pentru dezvoltare durabilă – Orizonturi 2013-2020-2030 ;
? Hotărârea Guvernului nr.53/2017 Programul de guvernare 2017-2020 , Cap. Fonduri europene şi Cap. Politici pentru infrastructura de transport ;
? Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare;
? Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, cu modificările şi completările ulterioare.
? Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare;
? Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora;
? Ordinul SGG nr.600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice

director – Direcţia Economică şi Finanţări

a) Bibliografie generală propusă:
? Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
? Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
? Constituţia României, cu modificările şi completările ulterioare;
? Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.62/2016 privind înfiinţarea Autorităţii pentru Reformă Feroviară, modificată şi aprobată prin Legea nr.53/2017;
? Hotărârea Guvernului nr.98/2017 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Reformă Feroviară şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor.

b) Bibliografie specifică propusă:
? Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare ;
? Legea nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, normele de aplicare a acesteia;
? Ordinul nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare;
? Legea nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018;
? Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1792/2002 privind aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;
? Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, norma de aplicare;
? Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
? Hotărârea nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările şi completările ulterioare;
? Ordinul nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile;
? Ordonanta Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv, cu modificarile si completarile ulterioare;
? Ordinul nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, cu modificarile si completarile ulterioare;
? Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare;
? Ordinul nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile;
? Hotărârea Guvernului nr.231/2016 pentru aprobarea contractelor de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016 – 2 decembrie 2019 în transportul feroviar public de călători;
? Regulamentul (CE) nr.1370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007, privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 şi nr.1107/70 ale Consiliului;
? Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare;
? Ordinul SGG nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice;
? Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
? OMFP nr.65/2016/OMT nr. 1712/2016 pentru aprobarea Normelor privind fundamentarea, acordarea şi justificarea sumelor primite de la bugetul de stat pentru unele activităţi desfăşurate de unii operatori economici, prin bugetul Ministerului Transporturilor;
? OMT nr.974/16.05.2018 pentru aprobarea Normelor Metodologice de calcul, evidenţiere şi acordare de la bugetul de stat a compensaţiei de serviciu public pentru transportul feroviar public de călători, valabile pentru anul 2018;
? Legea nr.147/2000 – privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern;
? Legea nr.1/2011 – legea educatiei nationale,
? Legea nr. 210/2003 – pentru aprobarea OG nr. 112/1999 privind calatoriile gratuite in interes de serviciu si in interes personal pe caile ferate romane;
? Legea nr. 44/1994 – privind veteranii de razboi precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi;
? Legea nr.341/2004 – recunostinta fata de eroii–martirii si luptatorii care au contribuit la victoria revolutiei romane din decembrie 1989, cu modificarile si completarile ulterioare.

şef serviciu – Serviciul Financiar Contabil, Buget,

a) Bibliografie generală propusă:
? Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
? Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
? Constituţia României, cu modificările şi completările ulterioare;
? Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.62/2016 privind înfiinţarea Autorităţii pentru Reformă Feroviară, modificată şi aprobată prin Legea nr.53/2017;
? Hotărârea Guvernului nr.98/2017 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Reformă Feroviară şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor.
b) Bibliografie specifică propusă:
? Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare ;
? Legea nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, normele de aplicare a acesteia;
? Ordinul nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare;
? Legea nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018;
? Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1792/2002 privind aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi
plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;
? Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, norma de aplicare;
? Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
? Hotărârea nr. 1860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului, cu modificările şi completările ulterioare;
? Hotărârea nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările şi completările ulterioare;
? Ordinul nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile;
? Ordonanta Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv, cu modificarile si completarile ulterioare;
? Ordinul nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului
specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, cu modificarile si completarile ulterioare;
? Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare;
? Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice cu modificarile si completarile ulterioare;
? Ordinul nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare – Forexebug.
? Ordinul nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile;
? Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare;
? Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora;
? Ordinul SGG nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice;
? Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
? OMFP nr.65/2016/OMT nr. 1712/2016 pentru aprobarea Normelor privind fundamentarea, acordarea şi justificarea sumelor primite de la bugetul de stat pentru unele activităţi desfăşurate de unii operatori economici, prin bugetul Ministerului Transporturilor

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job