Director și șef birou (2 posturi) – Ministerul TurismuluiDirector și șef birou (2 posturi)

Ministerul Turismului

21 iulie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor publice de conducere vacante de director – Direcţia Relaţii Internaţionale, Afaceri Europene şi Fonduri Comunitare şi şef birou – Biroul Administrare Societăţi din cadrul Ministerului Turismului.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • director- Direcţia Relaţii Internaţionale, Afaceri Europene şi Fonduri Comunitare
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe juridice;
  • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 3 ani;
 • şef birou – Biroul Administrare Societăţi
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice sau juridice;
  • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani;

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 28 august 2017, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

Pentru -director- Direcţia Relaţii Internaţionale, Afaceri Europene şi Fonduri Comunitare
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
Constituţia României;
Hotărârea Guvernului nr. 24/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Turismului, cu modificările şi completările ulterioare,
Ordonanţa nr. 57/1998, privind aprobarea participării Ministerului Turismului la Comisia Europeană de Turism şi la Asociaţia de Promovare Turistică Internaţională Die Donau,
Hotărârea Guvernului nr. 34/2017 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional de gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituţiilor Uniunii Europene
Procedura de elaborare şi adoptare a actelor normative la nivelul UE (http://www.europa.eu)
Procedura de notificare a măsurilor naţionale de transpunere a directivelor UE (http://www.europa.eu)
Procedura de încălcare a obligaţiilor UE (procedura de infringement) (http://www.europa.eu)
Instituţii europene (http://www.europa.eu)
Hotărârea Guvernului nr. 518/1995, privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările şi completările ulterioare
Hotărârea Guvernului nr. 552/1991 privind normele de organizare în ţară a acţiunilor de protocol, cu modificările şi completările ulterioare-Hotărârea Guvernului nr. 759 din 11/07/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
Hotărârea nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66 din 29 iunie 2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora;
Hotărârea Guvernului Nr. 875 din 31 august 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora;
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru şef birou – Biroul Administrare Societăţi
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
Hotărârea Guvernului nr. 24/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Turismului, cu modificările şi completările ulterioare,
Constituţia României;
Legea societăţilor nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordonanţa Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
Hotărârea nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a intreprinderilor publice;
O.U.G. nr. 88/1997, privind privatizarea societăţilor comerciale, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 137/2002, privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare;
H.G. nr. 577/2002. privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G nr.88 1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, cu modificările si completările ulterioare, si a Legii nr. 137 2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizării;
Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare;
Regulamentul CNVM (ASF) nr. 1/2006, actualizat, privind emitenţii şi operaţiunile cu valori imobiliare;
Regulamentul CNVM (ASF) nr. 6/2009, actualizat, privind exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilor în cadrul adunării generale ale acţionarilor;
Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare:
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative;
Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1286/2012 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate;
Ordonanţă nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat. precum şi la regiile autonome, cu modificările şi completările ulterioare;
Hotararea nr. 834/1991, actualizata cu modificarile si completarile ulterioare, privind stabilirea si evaluarea unor terenuri detinute de societatile comerciale cu capital de stat;
Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare;

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job