Director, șef serviciu și șef birou (10 posturi) – Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării RuraleDirector, șef serviciu și șef birou (10 posturi)

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

21 iulie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor publice de conducere vacante din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, după cum urmează:

 • director – Direcţia Asistenţă Tehnică şi Formare Profesională
 • director – Direcţia LEADER, Măsuri de Mediu, Clima şi Investiţii
 • director – Direcţia Metodologic, Monitorizare, Coordonare şi Evaluare
 • director – Direcţia KNDR şi Infrastructură Rurală
 • director general adjunct – Direcţia Generală Pescuit – AM POPAM
 • şef serviciu – Serviciul Control
 • şef birou – Biroul Evaluare Selectare
 • director – Direcţia Autorizare Plăţi
 • şef serviciu – Serviciul Achiziţii Beneficiari
 • şef birou – Biroul Autoritatea Competentă pentru Acreditarea Agenţiilor de Plăţi şi a Organismului Coordonator.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

director – Direcţia asistenţă tehnică şi formare profesională
-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice; ştiinţe juridice; ingineria resurselor vegetale şi animale;
-studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, in conditiile legii;
-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 3 ani;

director – Direcţia LEADER, măsuri de mediu, climă şi investiţii
-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice; ştiinţelor juridice; ingineria resurselor vegetale şi animale – specializarea agronomie, horticultură;
-studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, in conditiile legii;
-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 3 ani;

director – Direcţia metodologie, monitorizare, coordonare şi evaluare
-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice – specializarea management; ştiinţelor juridice – specializarea drept; ştiinţelor administrative;
-studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, in conditiile legii;
-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 3 ani;

director – Direcţia RNDR şi infrastructura rurală
-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice – specializarea management; ştiinţelor juridice – specializarea drept; ingineria resurselor vegetale şi animale – specializarea agronomie, horticultură, zootehnie; ştiinţei mediului; ingineriei mediului;
-studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, in conditiile legii;
-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 3 ani;

director general adjunct – Direcţia Generală Pescuit – AM POPAM
-studii universitare de licenţa absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durată absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice/ingineria resurselor vegetale si animale;
-studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, in conditiile legii;
-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 3 ani.

şef serviciu – Serviciul Control
-studii universitare de licenţa absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durată absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice, administrative, juridice sau inginereşti;
-studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, in conditiile legii;
-vechime în domeniul gestiunii sau controlului/auditului fondurilor publice ori în domeniul controlului/auditului fondurilor private de cel puţin 3 ani;
-perfecţionari (specializări): în unul dintre domeniile: finanţe publice, achiziţii publice, managementul financiar, managementul riscului, managementul neregulilor in domeniul gestionarii fondurilor structurale;
-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani.

şef birou – Biroul Evaluare selectare
-studii universitare de licenţa absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durată absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă în domeniul stiinţelor juridice/economice;
-studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, in conditiile legii;
-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani.

director – Directia autorizare plati
– studii universitare de licenţa absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durată absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice/ingineria resurselor vegetale si animale;
– studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, in conditiile legii;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 3 ani.

sef serviciu – Serviciul achizitii beneficiari
– studii universitare de licenţa absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durată absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice sau juridice;
– studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, in conditiile legii;
– perfecţionari (specializări): expert achizitii publice;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani.

şef birou – Autoritatea Competentă pentru Acreditarea Agenţiilor de Plăţi şi a Organismului Coordonator
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţelor juridice, economice sau specializarea administraţie publică;
– studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, in conditiile legii;
– vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 01 septembrie 2017, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 8 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

Direcţia asistenţă tehnică şi formare profesională: director, Direcţia LEADER, măsuri de mediu, climă şi investiţii: director, Direcţia metodologie, monitorizare, coordonare şi evaluare: director, Direcţia RNDR şi infrastructura rurală: director
-Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
-Hotărârea Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat;
-Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural şi de abrogare a Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1698/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
-Regulamentul Delegat (UE) NR. 807/2014 din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de introducere a unor dispoziţii tranzitorii, cu modificările şi completările ulterioare;
-Regulamentul de punere în aplicare (UE) NR. 808/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), cu modificările şi completările ulterioare;
-Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1303/2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului – partea I şi II, cu modificările şi completările ulterioare;
-Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 din 17 decembrie 2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 şi (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene, cu modificările şi completările ulterioare;
-Regulament Delegat (UE) nr. 907 din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte agenţiile de plăţi şi alte organisme, gestiunea financiară, verificarea şi închiderea conturilor, garanţiile şi utilizarea monedei euro, cu modificările şi completările ulterioare;
-Regulament nr. 908 din 6 august 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte agenţiile de plăţi şi alte organisme, gestiunea financiară, verificarea conturilor, normele referitoare la controale, valorile mobiliare şi transparenţa, cu modificările şi completările ulterioare;
-Regulament (UE) nr. 702/2014 din 25 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare în sectoarele agricol şi forestier şi în zonele rurale ca fiind compatibile cu piaţa internă, în aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, cu modificările şi completările ulterioare;
-Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
-Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 – versiunea a IV-a http://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/2016/PNDR-2014-2020-versiunea-aprobata-25-octombrie-2016.pdf
-Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată2, cu modificările şi completările ulterioare;
-Legea nr. 7/2004 privind codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată.

Direcţia Generală Pescuit – AM POPAM: director general adjunct , Serviciul Control: şef serviciu, Biroul Evaluare selectare: şef birou, Directia autorizare plati: director, Serviciul achizitii beneficiari: sef serviciu
-Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici. republicată, (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
-Legea nr. 7/2004 privind codul de conduită al funcţionarilor publici republicată;
-Hotărârea Guvernului nr. 1185 din 29 decembrie 2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare;
-Ordonanţă de urgenţă nr. 66 din 29 iunie 2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare;
-Regulamentul (UE) NR. 508/2014 din 15 mai 2014 privind Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1198/2006 şi (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului şi a Regulamentului (UE) nr. 1255/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului;
-Regulamentul (UE) NR. 1303/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului
-Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime (POPAM) 2014-2020) aprobat prin Decizia (CE) nr.8416/25.11.2016
-Ordonanţă de urgenţă nr. 49 din 23 octombrie 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării, cu modificările şi completările ulterioare
Autoritatea Competentă pentru Acreditarea Agenţiilor de Plăţi şi a Organismului Coordonator: şef birou
-Hotararea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările ulterioare;
-Legea nr. 188 /1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată2, cu modificările şi completările ulterioare;
-Legea nr. 7 / 2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
-Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune,
-Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 908/2014 al Comisiei din 6 august 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte agenţiile de plăţi şi alte organisme, gestiune financiară, verificarea conturilor, normele referitoare la controale, valorile mobiliare şi transparenţă,
-Regulamentul Delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr.1306/2013 al Parlamentului şi al Consiliului în ceea ce priveşte agenţiile de plăţi şi alte organisme, gestiunea financiară, verificarea şi închiderea conturilor, garanţiile şi utilizarea monedei euro.
-Legea nr. 53/2003- Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
-Legea nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu modificările şi completările ulterioare;
-Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2014 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, prin reorganizarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, cu modificările şi completările ulterioare.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job