Director, șef serviciu, consilier IA, consilier II (9 posturi) – Autoritatea Națională pentru Formare Profesională Inițială în Sistem Dual din RomâniaDirector, șef serviciu, consilier IA, consilier II (9 posturi)

Autoritatea Națională pentru Formare Profesională Inițială în Sistem Dual din România

12 iunie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Autoritatea Națională pentru Formare Profesională Inițială în Sistem Dual din România organizează concurs pentru ocuparea a:

3 posturi contractuale de conducere vacante, după cum urmează:
• 1 post director – Direcția Formare Profesională Inițială în Sistem Dual;
• 1 post șef serviciu – Serviciul Promovare;
• 1 post șef serviciu – Serviciul Operatori Economici;

și a 6 posturi contractuale de execuție vacante, astfel:
• 2 posturi consilier IA – Serviciul Promovare;
• 2 posturi consilier IA – Serviciul Operatori Economici;
• 2 posturi consilier II – Serviciul Operatori Economici.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

• pentru director:
studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă
vechime în specialitatea studiilor de minimum 7 ani;
experiență managerială de minimum 4 ani;
experiență de minimum 5 ani în activitate didactică, formarea adulților,proiecte – dovedită prin documente;
cunoașterea unei limbi de circulație internațională dovedită prin atestat/certificat/diplomă/adeverință;
cunoștințe de operare pe calculator dovedite prin atestat/certificat/ diplomă/adeverință.

• pentru șef serviciu – Serviciul Promovare:
studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
vechime în specialitatea studiilor de minimum 5 ani;
experiență managerială de minimum 4 ani;
experiență de minimum 5 ani în activitate didactică/formarea adulților – dovedită prin documente.

• pentru șef Serviciu Operatori Economici:
studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
vechime m specialitatea studiilor de minimum 5 ani;
experiență managerială de minimum 4 ani.

• pentru consilieri IA în cadrul Serviciului Promovare:
studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
vechime în specialitatea studiilor de minimum 7 ani;
experiență de minimum 7 ani în formare inițială/continuă/ proiecte/orientare și consiliere profesională/elaborare propuneri legislative, strategii, metodologii, ghidări/operare și management al bazelor de date – dovedită prin documente;

• pentru consilieri IA, în cadrul Serviciului Operatori Economici:
studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
vechime în specialitatea studiilor de minimum 7 ani;
experiență de minimum 7 ani în relația cu operatori economici/proiecte/elaborare propuneri legislative, strategii, metodologii, ghiduri/operare și management al bazelor de date – dovedită prin documente.

• pentru consilieri II, în cadrul Serviciului Operatori Economici:
studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
vechime în specialitatea studiilor de minimum 1 an;
experiență de minimum 1 an în relația cu operatorii economici/ proiecte/elaborare propunerii legislative, strategii, metodologii, ghiduri/ operare și management al bazelor de date – dovedită prin documente.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 26 iunie 2019, data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 08 iulie 2019, ora 10.00 proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Informații suplimentare se pot obține la sediul Autorității Naționale pentru Formare Profesională Inițială în Sistem Dual din România, București, Str. Transilvaniei nr. 2, et. 4, sectorul 1, la nr. de telefon 031/437.70.60

Apply for this Job