Director, şef patrimoniu, referent, economist (8 posturi) – Muzeul Naţional de Istorie a TransilvanieiDirector, şef patrimoniu, referent, economist (8 posturi)

Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei

12 iulie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale vacante, după cum urmează:

 1. Director General Adjunct II (S);
 2. Director II (S) Direcţia Economică;
 3. Şef Secţia Patrimoniu II (S);
 4. Referent de specialitate IA (S) la Compartimentul Juridic şi Achiziţii Publice;
 5. Referent de specialitate IA (S) la Compartimentul Secretariat şi Arhivă;
 6. Economist specialist IA (S) la Compartimentul Resurse Umane şi Salarizare;
 7. Economist specialist IA (S) la Compartimentul Contabilitate şi Casierie – 2 posturi.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • Director General Adjunct II:
  • nivelul studiilor: superioare, absolvent al unei facultăţi profil istorie;
  • vechime totală în specialitatea studiilor necesară ocupării postului – minimum 10 ani;
  • experienţă într-o funcţie similară (manager/manager proiect): – minimum 1 an;
  • să deţină titlul ştiinţific de doctor în specialitatea istorie.
 • Director II (S) Direcţia Economică:
  • nivelul studiilor: superioare, absolvent al unei facultăţi profil economic,
  • vechime totală în specialitatea studiilor necesară ocupării postului – minimum 10 ani;
  • vechime într-o funcţie similară (director economic/manager financiar/contabil sef): – minimum 5 ani;
  • vechime în specialitatea financiar-contabllitate, în instituţiile publice, minimum 5 ani;
  • experienţă în managementul financiar al proiectelor finanţate din fonduri europene-minimum un proiect;
  • să aibă calitatea de expert contabil.
 • Şef Secţia Patrimoniu II (S):
  • nivelul studiilor: superioare, absolvent al unei facultăţi profil istorie;
  • vechime totală în specialitatea studiilor necesară ocupării postului: – minimum 10 ani;
  • să deţină atestat de expert în bunuri de patrimoniu;
  • să deţină titlul ştiinţific de doctor în specialitatea istorie.
 • Referent de specialitate IA (S):
  • nivelul studiilor: superioare, absolvent al unei facultăţi profil economic sau tehnic,
  • vechime totală în specialitatea studiilor necesară ocupării postului: – minimum 6 ani şi 6 luni;
  • experienţa în achiziţiile publice – minimum 2 ani.
 • Referent de specialitate IA:
  • nivelul studiilor: superioare, absolvent al unei facultăţi profil istorie sau ştiinţe ale comunicării
  • vechime totală în specialitatea studiilor necesară ocupării postului: – minimum 6 ani şi 6 luni;
 • Economist specialist IA:
  • nivelul studiilor: superioare, absolvent al unei facultăţi profil economic;
  • vechime totală în specialitatea studiilor necesară ocupării postului: – minimum 6 ani şi 6 luni;
  • vechime în resurse umane şi salarizare în instituţii publice – minimum 3 ani;
  • să deţină atestat de inspector resurse umane.
 • Economist specialist IA (S):
  • nivelul studiilor: superioare, absolvent al unei facultăţi profil economic;
  • vechime totală în specialitatea studiilor necesară ocupării postului: – minimum 6 ani şi 6 luni;
  • vechime în contabilitatea instituţiilor publice – minimum 3 ani;

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 26 iulie 2017, ora 14:00, termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 03 august 2017, ora 12:00, proba scrisă;
 • 09 august 2017, ora 10:00, proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare la sediul din Cluj-Napoca, str. Constantin Daicoviciu nr. 2, persoana de contact – Secretariat/Resurse Umane, tel. 0754/045745.

Apply for this Job