Director, șef birou, administrator patrimoniu și referent de specialitate (7 posturi) – Universitatea din BucureștiDirector, șef birou, administrator patrimoniu și referent de specialitate (7 posturi)

Universitatea din București

15 mai 2020

Universitatea din București organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale, vacante, de:

 • 1 post director Resurse Umane în cadrul Direcției Resurse Umane, studii universitare nivel licență sau superior, studii postuniversitare acreditate național sau cu certificare internațională și programele de pregătire/perfecționare managerială în domeniul resurse umane constituie avantaj, cunoașterea limbii engleze la nivel B2 sau superior (scris și vorbit), 2 scrisori de referință, experiență minimum 10 ani, din care minimum 5 ani în domeniul resurselor umane sau în activitatea de management organizațional și de conducere echipe, experiență în negocierea contractelor colective de muncă constituie avantaj;
 • 1 post șef birou în cadrul Direcției Tehnice – Biroului Investiții – Lucrări, absolvent studii superioare de licență în domeniile inginerie civică, ingineria instalațiilor, inginerie electrică, ingineria sistemelor sau ingineria mecanică; cursuri de master, studii postuniversitare acreditate național și programe de pregătire/perfecționare constituie avantaj, recomandări de la două persoane de conducere, experiență în muncă minimum 5 ani și experiență în domeniul managerial tehnic minimum 3 ani;
 • 1 post administrator patrimoniu în cadrul Direcției Tehnice, studii absolvite cu diplomă de licență; pentru ocuparea postului de administrator patrimoniu trebuie îndeplinite condițiile de studii prevăzute de art. 25) din Legea nr. 1/2011 – Legea Educației Naționale, litera 1, diplomă de inginer/subinginer, absolvent științe inginerești (specialitatea inginerie mecanică, electromecanică, electrică, instalații în construcții, utilaj tehnologic) constituie avantaj, vechimea în muncă nu este necesară;
 • 1 post administrator patrimoniu în cadrul Direcției Tehnice, studii absolvite cu diplomă de licență; pentru ocuparea postului de administrator patrimoniu trebuie îndeplinite condițiile de studii prevăzute de art. 250 din Legea nr. 1/2011 – Legea Educației Naționale, litera 1, diplomă de inginer în specialitatea instalații constituie avantaj, vechimea în activitate minimum 1 an în specialitatea solicitată;
 • 1 post administrator patrimoniu în cadrul Direcției Tehnice, studii absolvite cu diplomă de licență; pentru ocuparea postului de administrator patrimoniu trebuie îndeplinite condițiile de studii prevăzute de art. 250 din Legea nr. 1/2011 – Legea Educației Naționale, litera 1, diplomă de inginer absolvent profil construcții constituie avantaj, vechimea în activitate minimum 1 an în specialitatea solicitată;
 • 2 posturi de referent de specialitate în cadrul Departamentului Fonduri Structurale, studii universitare de licență, cu diplomă, experiența participării în echipa de implementare a unui proiect finanțat din fonduri structurale sau alte surse de finanțare constituie avantaj, vechimea în muncă nu este necesară.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 29 mai 2020, ora 12.00, termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 10 iunie 2020, ora 10.00: proba scrisă – la sediul rectoratului, șos. Panduri 90;
 • 16 iunie 2020, ora 10.00: proba interviu – la sediul rectoratului, șos. Panduri nr. 90.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Universității din Bucureşti, telefon 0799/210.568, 021/305.46.89.

Apply for this Job