Director – Secția de Filologie și Literatură din cadrul Academiei RomâneDirector

Secția de Filologie și Literatură din cadrul Academiei Române

1 martie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Secția de Filologie și Literatură din cadrul Academiei Române organizează în condițiile Legii nr. 752/2001 și Legii nr. 319/2003 și a regulamentului propriu, concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de director al Institutului de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu” Cluj-Napoca.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii superioare de lungă durată și titlul științific de doctor;
 • experiență în activitatea de cercetare din profilul institutului de minimum 2 ani;
 • titlul de cercetător științific gradul I, profesor universitar sau membru titular ori corespondent al Academiei Române; în mod excepțional pot candida și cercetători științifici gradul II sau conferențiari universitari;
 • competență managerială, decizională și profesională, probată prin experiența anterioară și/sau prin atestat pentru management în cercetare- dezvoltare;
 • dinamism, adaptabilitate, eficiență și capacitate de gestionare a resurselor alocate.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 01 aprilie 2019, ora 15.00 data limită pentru depunerea dosarelor;
 • Probele interviu și susținerea proiectului managerial se vor desfășurăm data de 18.04.2019 conform adresei nr. 313/29.01.2019 și aprobării Biroului Prezidiului Academiei Române din 23.01.2019, la sediul Secției de Filologie și Literatură din cadrul Academiei Române. București, Calea Victoriei nr. 125, sectorul 1, clădirea principală, parter, camera 49 începând cu ora 14.00.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind concursul se pot obține la telefon 021.650.40.10 și pe site-ul https://academiaromana.ro/academia2002/acadrom/pag_stiriResurseConcurs_UC.htm.

Apply for this Job