Director – Ministerul EnergieiDirector

Ministerul Energiei

26 iulie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de director – Direcţia Afaceri Europene şi Cooperare Internaţională din cadrul Ministerului Energiei.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă într-unul din domeniile ştiinţe juridice, ştiinţe administrative sau ştiinţe politice;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 3 ani;
 • cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională (engleză) – nivel avansat.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 20 septembrie 2017, ora 09:00: probele suplimentare de testare a cunoştinţelor de limbă străină;
 • 20 septembrie 2017, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

Hotărârea de Guvern nr. 980/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Energiei;
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r);
Legea nr. 7/2004 (r1), privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;
Comunicarea Comisiei Europene “O strategie-cadru pentru o uniune energetică rezilientă cu o politică prospectivă în domeniul schimbărilor climatice” (COM(2015) 80 final);
HOTĂRÂRE nr. 34 din 27 ianuarie 2017 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional de gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituţiilor Uniunii Europene;
Legea nr. 185/2016 privind unele măsuri necesare pentru implementarea proiectelor de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale;
REGULAMENTUL (UE) NR. 347/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din 17 aprilie 2013 privind liniile directoare pentru infrastructurile energetice transeuropene, de abrogare a Deciziei nr. 1364/2006/CE şi de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 713/2009, (CE) nr. 714/2009 şi (CE) nr. 715/2009;
Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (Partea întâi – TITLUL I Categorii şi Domenii de Competenţe ale Uniunii; Partea a treia – TITLUL XXI Energia; Partea a cincea – TITLUL I Dispoziţii Generale privind Acţiunea Externă a Uniunii, TITLUL V Acordurile Internaţionale, TITLUL VI Relaţiile Uniunii cu Organizaţiile Internaţionale şi cu Ţările Terţe şi Delegaţii ale Uniunii; Partea a şasea – TITLUL I Dispoziţii Instituţionale – Capitolul 1 Instituţiile, Secţiunea 1 Parlamentul European, Secţiunea 2 Consiliul European, Secţiunea 3 Consiliul, Secţiunea 4 Comisia).

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job