Director – Ministerul Tineretului şi SportuluiDirector

Ministerul Tineretului şi Sportului

24 august 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director al Direcţiei Juridice din cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în ştiinţe juridice;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 12 septembrie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 28 septembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.


•CONSTITUTIA ROMÂNIEI, republicată;
•LEGEA nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
•LEGEA nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
•LEGEA nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
•Hotătârea de Guvern nr. 11/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare;
•Hotărârea de Guvern nr. 776/2010 prinvind organizarea şi funcţionarea Directiilor judeţene pentru sport şi tineret, respectiv a Directiei pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti;
•Hotărârea de Guvern nr. 801/2004 privind organizarea şi funcţionarea Caselor de cultură ale studenţilor şi a Complexului Cultural Sportiv Studenţesc Tei;
•Hotărârea de Guvern nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative, cu modificările şi completările ulterioare;
•Hotărârea de Guvern nr. 561/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării;
•Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură Civilă, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
•Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
•Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare;
•Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – contracte, proprietate publică şi privată a statului;
•Legea nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, cu modificările şi completările ulterioare;
•Ordonanţa de Guvern nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare;
•Legea nr. 554/2004 – Legea contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job