Director – Ministerul Fondurilor EuropeneDirector

Ministerul Fondurilor Europene

26 octombrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de promovare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de director – direcţia coordonare SMIS şi IT, din cadrul Ministerului Fondurilor Europene.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • cunoştinţe de operare pe calculator: nivel mediu;
 • cunoaşterea limbii engleze – nivel mediu;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani;
 • să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
 • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată, în condiţiile legii.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 14 noiembrie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 08 noiembrie 2018, ora 08:30: probele suplimentare de testare a cunoştinţelor PC şi a cunoştinţelor de limbă străină;
 • 09 noiembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

[dosar143anfp]

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

A.TEMATICĂ ORIENTATIVĂ
1.Structura şi atribuţiile Ministerului Fondurilor Europene
2.Reglementările naţionale în domeniul implementării Instrumentelor Structurale/ Fondurilor Europene Structurale şi de Investiţii
3.Reglementările europene în domeniul implementării Instrumentelor Structurale/ Fondurilor Europene Structurale şi de Investiţii
4.Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2014 – 2020
B. BIBLIOGRAFIE
I. Probleme generale
1.Constituţia României;
2.HG nr. 52/2018 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene (Monitorul Oficial nr. 153 din 19 februarie 2018), cu modificările ulterioare;
3.Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (2), cu modificările şi completările ulterioare;
4.Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată.
II. Probleme privind activitatea specifică
1.HG nr. 398 din 27 mai 2015 pentru stabilirea cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii şi pentru asigurarea continuităţii cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013, cu modificările şi completările ulterioare;
2.Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
3.OUG nr. 40 din 23 septembrie 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare;
4.REGULAMENTUL (UE) NR. 1303/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr.1083/2006 al Consiliului cu toate completările ulterioare;
5.Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al parlamentului european şi al consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională şi dispoziţiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investiţiile pentru creştere economică şi locuri de muncă şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr.1080/2006;
6.ISO/IEC 27001:2013 tehnologia informatiei – tehnici de securitate – bune practici pentru managementul securitatii informatiilor
7.COBIT 5 – Cadrul de referinţă general pentru guvernarea şi managementul IT din cadrul organizaţiilor

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job