Director – Ministerul Finanțelor PubliceDirector

Ministerul Finanțelor Publice

26 octombrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de promovare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de director – direcţia pentru administrarea participaţiilor statului, din cadrul Ministerului Finanţelor Publice.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice sau ştiinţe juridice;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • cunoştinţe de operare pe calculator: aplicaţii tip Office (editor de texte, prezentări, calcul tabelar), e-mail – nivel „cunoştinţe de bază”;
 • cunoaşterea limbii engleze – nivel mediu;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani;
 • să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
 • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată, în condiţiile legii.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 14 noiembrie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 28 noiembrie 2018, ora 09:30: probele suplimentare de testare a cunoştinţelor PC şi a cunoştinţelor de limbă străină;
 • 29 noiembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

[dosar143anfp]

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

-Constituţia României;
-Legea nr.31/1990, Legea societăţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-Ordonanţa Guvernului nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat , precum şi regiile autonome, cu modificările şi completările ulterioare;
-Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare;
-Ordonanţa Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare, cu modificările şi completările ulterioare;
-Legea nr. 2/2018 Legea bugetului de stat pe anul 2018;
-Ordin nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia;
-Ordonanţa de Urgenţa a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, cu modificările şi completările ulterioare;
-Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016;
-HG nr. 722/2016 privind pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;
-Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare;
-Ordinul Băncii Naţionale a României nr.27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, cu modificările şi completările ulterioare;
-Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate cu modificările şi completările ulterioare;.
-Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 6/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările şi completările ulterioare;
-Regulamentul BNR nr. 5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit, cu modificările şi completările ulterioare;
-Regulamentul BNR nr. 6/2008 privind începerea activităţii şi modificările în situaţia instituţiilor de credit, persoane juridice române, şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din state terţe, cu modificările şi completările ulterioare;
-Regulamentul BNR nr. 11/2007 privind autorizarea instituţiilor de credit, persoane juridice române, şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din state terţe, cu modificările şi completările ulterioare;
-Regulament BNR nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare cu modificările şi completările ulterioare;
-Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare;
-Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-OMFP nr. 1742/2018 privind aprobarea metodologiei privind desemnarea ca administratori provizorii a reprezentanţilor MFP, membri în consiliile de administraţie la regiile autonome, institute naţionale de cercetare dezvoltare şi companii subordonate MFP;
-OMFP nr. 731/2017 privind aprobarea metodologiei privind desemnarea ca administratori a reprezentanţilor MFP, membri în consiliile de administraţie la regiile autonome şi institute naţionale de cercetare dezvoltare, cu modificările şi completările ulterioare;
-Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 123/2016 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice;
-OMFP nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu
Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, cu modificările şi completările ulterioare;
-Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job