Director – Ministerul Educaţiei NaţionaleDirector

Ministerul Educaţiei Naţionale

26 iulie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de director – Direcţia Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiei din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă cu specializarea matematică informatică, informatică,informatică aplicată, calculatoare, tehnologia informaţiei, ingineria informaţiei, automatică şi informatică aplicată, informatică aplicată în inginerie electrică, cibernetică economică, statistică şi previziune economică, informatică economică sau contabilitate şi informatică de gestiune;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 3 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 06 septembrie 2017, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

1. Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
2. OMECTS nr. 4799/2010, privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat – 2011, cu modificările şi completările ulterioare;
3. OMENCS nr. 5077/2016 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământului liceal de stat pentru anul şcolar 2017-2018, cu modificările şi completările ulterioare;
4. OMECS nr. 5081/2015 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2015-2016;
5. OMEN nr. 3151/2017 pentru modificarea şi completarea Metodologiei cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare în învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2017-2018 aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5739/2016;
6. Legea 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
7. Legea 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
8. OMENCS nr. 5739/2016 pentru aprobarea Metodologiei cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare în învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2017-2018;
9. H.G. nr. 1294/2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, cu modificările şi completările ulterioare;
10. Legea nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, cu modificările şi completările ulterioare;
11. OMEC nr. 4839/2004 privind criteriile specifice şi metodologia de acordare a sprijinului financiar în cadrul Programului naţional de protecţie socială ”Bani de liceu” cu modificările şi completările ulterioare;
12. H.G. nr. 1488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială ”Bani de liceu”, cu modificările şi completările ulterioare;
13. Constituţia României;
14. Legea 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare;
15. H.G. nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale
16. Manualele şi ghidurile SIIIR, aflate la adresa: https://www.siiir.edu.ro/manuale-si-ghiduri.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job