Director – Ministerul EconomieiDirector

Ministerul Economiei

26 iulie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de director al Direcţiei afaceri europene şi programe comunitare din cadrul Ministerului Economiei.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 3 ani;
 • cunoaşterea limbii engleze – nivel avansat;
 • cunoştinţe de operare calculator – nivel mediu.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 06 septembrie 2017, ora 09:00: probele suplimentare de testare a cunoştinţelor PC şi a cunoştinţelor de limbă străină;
 • 06 septembrie 2017, ora 11:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

1.Constituţia României;
2.Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată2,cu modificările şi completările ulterioare;
3.Hotarârea Guvernului nr. 611/2008, privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
4.Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
5.Hotărârea Guvernului nr. 27/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, cu modificările şi completările ulterioare;
6.Hotărârea Guvernului nr. 34/2017 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional de gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituţiilor Uniunii Europene;
7.Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor – Realizarea Agendei privind piaţa unică pentru susţinerea creării de locuri de muncă, a creşterii economice şi a investiţiilor, inclusiv anexele
(http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:18218f54-296f-11e6-b616-01aa75ed71a1.0004.02/DOC_1&format=PDF);
(http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:18218f54-296f-11e6-b616-01aa75ed71a1.0004.02/DOC_2&format=PDF);
8.Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor – Închiderea buclei – un plan de acţiune al UE pentru economia circulară, inclusiv anexa
(http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:8a8ef5e8-99a0-11e5-b3b7-01aa75ed71a1.0015.02/DOC_1&format=PDF);
(http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:8a8ef5e8-99a0-11e5-b3b7-01aa75ed71a1.0015.02/DOC_2&format=PDF);
9.Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor – O agendă europeană pentru economia colaborativă
(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0356&rid=1);
10.Regulamentul (CE) nr. 765/2008 de stabilire a cerinţelor de acreditare şi de supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93
(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0765&qid=1490705706525&from=RO);
11.Hotărârea Guvernului nr. 306/2011 privind unele măsuri de supraveghere a pieţei produselor reglementate de legislaţia Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a acestora;
12.Obligaţiile producătorilor, importatorilor şi distribuitorilor prevăzute la art. R2, R4 şi R5 din anexa I la Decizia nr. 768/2008/CE privind un cadru comun pentru comercializarea produselor şi de abrogare a Deciziei 93/465/CEE
(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1490705977110&uri=CELEX:32008D0768);
13.Articolele 34-36 din Tratatul de Funcţionare a Uniunii Europene (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=RO);
14.Articolele 56, 57 şi 61 din Tratatul de Funcţionare a Uniunii Europene (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=RO);
15.Hotărârea Guvernului nr. 1016/2004 privind măsurile pentru organizarea şi realizarea schimbului de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, precum şi al regulilor referitoare la serviciile societăţii informaţionale între România şi statele membre ale Uniunii Europene, precum şi Comisia Europeană, cu modificările şi completările ulterioare;
16.Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România-capitolele III, IV şi V, cu modificările şi completările ulterioare;
17.Orientările Comisiei Europene privind ajutoarele pentru mediu şi energie pentru perioada 2014-2020, adoptate de Comisia Europeană în luna aprilie 2014 – secţiunea 3.7.2. Ajutoare sub formă de reduceri ale finanţării sprijinului pentru energia din surse regenerabile
(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0701(01)&from=RO);
18.Ordonanţa Guvernului nr. 23/2009 privind activitatea de acreditare a organismelor de evaluare a conformităţii, aprobată prin Legea nr. 256/2011;
19.Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, cu modificările şi completările ulterioare;
20.Hotărârea Guvernului nr. 495/11.06.2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind exceptarea unor categorii de consumatori finali de la aplicarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, cu modificările şi completările ulterioare;
21.Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului
(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&from=RO);
22.Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările ulterioare;
23.Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020;
24.Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020;
25.Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările ulterioare;
26.Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările ulterioare;
27.Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, publicat pe pagina de web a MDRAPFE (http://www.fonduri-ue.ro/pocu-2014);
28.Programul Operaţional Regional 2014-2020, publicat pe pagina de web a POR (http://www.inforegio.ro);
29.Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020, publicat pe pagina de web a MDRAPFE (http://www.fonduri-ue.ro/poc-2014);
30.Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020, publicat pe pagina de web a MDRAPFE (http://www.fonduri-ue.ro/poca-2014);
31.Programele Operaţionale de Cooperare Transfrontalieră, prezentate pe pagina MDRAPFE (http://www.fonduri-ue.ro).

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Apply for this Job