Director – Ministerul Apelor şi Pădurilor din BucureștiDirector

Ministerul Apelor şi Pădurilor din București

16 ianuarie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici organizează concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director – Direcţia Juridică din cadrul Ministerului Apelor şi Pădurilor.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe juridice;
– studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani;
– să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
– să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată, în condiţiile legii

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 04 februarie 2019, data limită pentru depunerea dosarelor;
  • 15 februarie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
  • data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

•Constituţia României;
•Codul civil;
• Codul de procedura civila;
• Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificarile si completarile
ulterioare;
• Legea 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic, cu modificarile si completarile ulterioare;
• Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare;
•Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile ulterioare;
• Legea nr.7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata;
• Hotărârea nr. 20/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, cu modificările ulterioare;
•Legea nr. 46/2008 privind Codul Silvic, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
•Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
•Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările ulterioare;
•Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările ulterioare;
•Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările ulterioare;
•Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare;
•Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare;
•Ordonanţa de urgenţă nr. 107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale Apele Române, cu modificările ulterioare;
•Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările ulterioare.
Nota – bibliografia are in vedere actele normative cu toate modificarile si completarile aduse ulterior publicarii lor.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

  • copia actului de identitate;
  • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
  • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
  • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
  • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
  • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
  • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se pot obține la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din București, telefon 0374/112.726, fax 0374/112.727.

Apply for this Job