Director medical – Spitalului Judeţean de Urgenţă ReşiţaDirector medical

Spitalului Judeţean de Urgenţă Reşiţa

12 februarie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalului Judeţean de Urgenţă Reşiţa organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea pe durată determinată a următoarei funcţii contractuale de conducere vacante:

Denumirea postului – director medical -1 post

Nivelul studiilor şi vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării posturilor vacante:

  • au domiciliul stabil în România;
  • nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau in legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
  • au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate,
  • nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare;
  • sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;
  • sunt confirmaţi cel puţin medic specialist;
  • au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă.

Data, locul şi ora la care se desfăşoară concursul:

  • selecţia dosarelor de înscriere în data de 27.02.2018, ora 10.00;
  • proba scrisă în data de 06.03.2018, ora 10.00;
  • interviul în data de 12.03.2018, ora 10.00.

Data limită până la care se depun dosarele de concurs:

Dosarele de concurs se depun la Serviciul R.U.N.O.S., în perioada 12.02.2018-26.02.2018. ora 15.00.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art. 6 din anexa la H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-eadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările aduse de H.G. nr. 1027/2014.

Bibliografia şi actele ce trebuie depuse în dosarul de înscriere se afişează la sediul instituţiei şi pe pagina web http://www.spitaluljudeteanresita.ro.

Relaţii suplimentare la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă Reşiţa, la telefon 0255/227830.

 

descarca: 1.Anunt_.doc 51KB DOC

descarca: Bibliografie.doc 123KB DOC

descarca: Teme-Cadru.doc 110KB DOC

Apply for this Job