Director medical – Spitalul Orășenesc ZimniceaDirector medical

Spitalul Orășenesc Zimnicea

17 martie 2020

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare și ale O.M.S. nr. 284/2007, privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele publice, modificat de art. 1 din O.M.S. nr. 954/2017, Spitalul Orășenesc Zimnicea, cu sediul în Zimnicea, str. împăratul Traian nr. 68-72, județul Teleorman, organizează concurs/examen pentru ocuparea funcției de director medical, funcție specifică Comitetului Directorul unității.

Lacancurs/examen se pot înscrie candidații care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale și specifice.

Criteriile generale sunt următoarele:

  1. au domiciliul stabil în România;
  2. nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
  3. au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
  4. nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Criteriile specifice sunt următoarele:

  1. sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;
  2. sunt confirmați cel puțin medic specialist;
  3. au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă.

Concursul/examenul pentru ocuparea funcției specifice comitetului director al unității se va organiza în data de 08.04.2020, ora 9.00 – proba scrisă, respectiv 09.04.2020, ora 9.00 – susținere orală a proiectului de specialitate, ora 13.00 – interviul de selecție, la sediul unității.

Data limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs este 31.03.2020.

Bibliografia pentru concurs/examen și temele -cadru pentru proiectul de specialitate se afișează ia sediul Spitalului Orășenesc Zimnicea și se publică pe site-ul spitalului www.spital-zimnicea.ro.

Relații suplimentare se pot obține la telefonul 0752/443.808 – Biroul Resurse Umane.

Apply for this Job