Director medical – Spitalul Orăşenesc „Sf. Ştefan“, Rovinari, Judeţul GorjDirector medical

Spitalul Orăşenesc „Sf. Ştefan“, Rovinari, Judeţul Gorj

20 noiembrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul Orăşenesc „Sf. Ştefan“ Rovinari, cu sediul în Rovinari, Str. Jiului nr. 1, judeţul Goij, organizează concurs/examen pentru ocuparea funcţiilor specific comitetului director al unităţii după cum urmează:

 • 1 post de director medical.

La concurs/examen se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale şi specifice.

Criteriile generale sunt următoarele;

 • au domiciliul stabil în România;
 • nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 • au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Criterii specifice sunt următoarele:

 • pentru directorul medical:
  • sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;
  • sunt confirmaţi cel puţin medic specialist;
  • au cel puţin 5 ani vechime m specialitatea respectivă.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină următoarele documente:

 • cererea de înscriere;
 • copie de pe actul de identitate;
 • copie de pe diplomă de licenţă sau de absolvire, după caz:
 • copie după certificatul de medic specialist/primar (pentru funcţia de director medical);
 • cumculum vitae;
 • adeverinţă care să ateste vechimea în gradul profesional sau în specialitatea studiilor, după caz;
 • cazierul judiciar;
 • declaraţia pe propria răspundere că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică, aşa cum este definită prin lege;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • proiectul/lucrarea de specialitate;
 • chitanţa de plată de participare la concurs – taxa de înscriere la concurs este de 200 de lei – se achită la casieria unităţii.

Dosarul de înscriere va fi depus la secretarul comisie de concurs (la Serviciul R.U.N.O.S. al Spitalului Orăşenesc „Sf. Ştefan“ Rovinari – 0253371318, int. 154) cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data susţinerii concursului respectiv până în data de 05.12.2018, ora 15.00.

Documentele solicitate vor fî prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Rezultatele selecţiei dosarelor se afişează la sediul unităţii prin înscrierea menţiunii „admis“ sau „respins“.

Candidaţii al căror dosar de înscriere a fost respins pot depune contestaţie în cel mult 24 de ore de la data comunicării rezultatului verificării. Contestaţia se soluţionează în termen de 24 de ore de la data depunerii de către comisia de soluţionare a contestaţiilor.

Calendarul desfăşurării concursului:

Data limită pentru depunerea dosarelor de înscriere 05.12.2018, ora 15.00
Data selecţiei dosarelor 06.12.2018, ora 15.00
Data afişării rezultatelor selecţiei dosarelor 07.12.2018, ora 16.00
Data limită de depunere a contestaţiilor privind rezultatul selecţiei dosarelor 10.12.2018, ora 16,00
Data afişării rezultatelor contestaţiilor privind selecţia dosarelor 11.12.2018, ora 36.00
Data desfăşurării probei scrise 13.12.2018, ora 10.00
Data susţinerii proiect/lucrare de specialitate 13.12.2018, ora 14.00
Data susţinerii interviului de selecţie 13.12.2018, ora 16.00
Dată afişării rezultatelor finale 13.12.2018, ora 17.00
Data limită de depunere a contestaţiilor privind rezultatul final 14.12.2018, ora 15.00
Data afişării rezultatelor contestaţiilor privind rezultatul final 17.12.2018, ora 15.00

 

Apply for this Job