Director medical – Spitalul Orășenesc „Sf. Ierarh Nicolae” din Bicaz, Județul NeamțDirector medical

Spitalul Orășenesc „Sf. Ierarh Nicolae” din Bicaz, Județul Neamț

17 aprilie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul Orășenesc „Sf. Ierarh Nicolae” din Bicaz, Județul Neamț organizează concurs pentru ocuparea funcției de director medical funcție specifică comitetului director.

Concursul/examenul se organizează în conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale O.M.S. nr. 284/2007, privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a concursurilor/examenclor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele publice, cu modificările și completările ulterioare.

Concursul/examenul va avea loc la sediul Spitalul Orășenesc „Sf. Ierarh Nicolae”, Bicaz, din Bicaz, Str. Barajului nr. 31, Județul Neamț.

Concursul va cuprinde următoarele probe:

 • 14 mai 2019. ora 09.30 – test grilă de verificare a cunoștințelor din legislația specifică postului;
 • 15 mai 2019, ora 10.00 – susținerea proiectului/lucrării de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului;
 • 15 mai 2019,ora 13.00 – interviul de selecție.

La concurs/examen se pot înscrie candidași care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale și specifice.

Criterii generale:

 • au domiciliul stabil în România;
 • nu sunt condamnați penal sau în curs de urmărire penală;
 • sunt apți din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic);
 • nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor Legii nr. 19 2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale.

Criterii specifice:

 • sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;
 • sunt confirmați ca medic specialist sau primar;
 • au minimum 5 ani vechime ca medic specialist sau au competență/atestat în managementul serviciilor de sănătate ori sunt absolvenți ai cursului de management spitalicesc.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină următoarele documente:

 • cererea de înscriere;
 • copie de pe actul de identitate;
 • copie de pe diplomă de licență sau de absolvire, după caz;
 • copie de pe certificatul de medic specialist;
 • curriculum vitae;
 • adeverința care atestă vechimea în gradul profesional sau în specialitatea studiilor, după caz;
 • cazierul judiciar;
 • declarație pe propria răspundere că nu a desfășurat activități de poliție politică, așa cum este definită prin lege;
 • adeverință din care să rezulte că este apt medical, fizic și neuropsihic;
 • proiectul/lucrarea de specialitate;
 • chitanța de plată a taxei de înscriere la concurs de 400 de lei – se achită la casieria unității.

Copiile actelor prevăzute mai sus se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Data limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs este 07.05.2019, ora 13.00.

Candidați al căror dosar de înscriere a fost respins, pot depune contestații în cel mult 24 ore de la data comunicării rezultatului verificării.

Temele pentru proiectul/lucrarea de specialitate și bibliografia pentru concurs sunt afișate pe site-ul http://www.spitalbicaz.ro.

Candidați își aleg tema pentru proiectul/lucrarea de specialitate, stabilite de comisia de concurs, prin publicația de concurs și îl depun odată cu înscrierea la concurs.

Proiectul/lucrarea de specialitate trebuie să fie realizat/realizată individual de către candidat, să rezolve problemele solicitate îutr-un volum de maximum 8-10 pagini tehnoredactate pe calculator, cu fonturi de 14 Times New Roman, la 1 rând.

Relații suplimentare se pot obține la Biroul Resurse Umane, telefon 0233/253.071.

Apply for this Job