Director medical – Spitalul Orășenesc Mioveni, Județul ArgeșDirector medical

Spitalul Orășenesc Mioveni, Județul Argeș

4 septembrie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul Orășenesc Mioveni, Județul Argeș organizează concurs/examen, în conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare Ordinului M.S. nr. 284/2007, cu modificările și completările ulterioare precum și cele ale Metodologici elaborate și aprobate, pentru ocuparea postului specific Comitetului Director și anume director medical.
Concursul se va desfășura la sediul Spitalului Orășenesc Mioveni, bd. Dacia nr. 131 A, după următorul calendar:
–    04.09.2019 – 25.09.2019, ora 14.00 – perioada de înscriere a candidaților;
–    26.09.2019. ora 14.00 – afișarea rezultatelor selecției dosarelor;
–    27.09.2019. ora 14.00 – depunerea contestațiilor privind rezultatele selecției dosarelor de înscriere:
–    30.09.2019. ora 14.00 – afișarea rezultatelor rezolvării contestațiilor privind rezultatele selecției dosarelor de înscriere;
–    03.10.2019, între orele 10.30 – 13.30 desfășurarea probei scrise;
–    03.10.2019. începând cu ora 14.00 – susținerea proiectului de specialitate și a interviului de selecție;
–    03.10.2019 – afișarea rezultatelor concursului;
–    04.10.2019, ora 15.00 – depunerea contestațiilor privind rezultatele concursului;
–    07.10.2019, ora 15.00 – soluționarea contestațiilor:
–    08.10.2019 – afișarea rezultatelor concursului după soluționarea contestațiilor.
La Concurs se pot înscrie candidații care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii generale și specifice:
Criterii generale:
a)    au domiciliul stabil în România;
b)    nu simt condamnați penal sau în curs de urmărire penală;
c)    suntapți din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic);
d)    nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.
Criterii specifice:
a)    sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în profil medicină;
b)    sunt confirmați ca medic specialist sau primar;
c)    au cel puțin 5 ani vechime în specialitatea respectivă.
Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină următoarele documente:
a)    cererea de înscriere;
b)    copie de pe actul de identitate;
c)    copie legalizată de pe diploma de licență sau de absolvire, după caz;
d)    copie de pe certificatul de medic specialist;
e)    curriculum vitae;
f)    adeverință care atestă vechimea în gradul profesional sau în specialitatea studiilor, după caz;
g)    cazierul judiciar;
h)    declarația pc propria răspundere ca nu a desfășurat activități de poliție politică, așa cum este definită prin lege;
i)    adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
j)    proiectul/lucrarea de specialitate.
Certificarea actelor conform cu originalul se face la Compartimentul personal în prezenta documentelor originale.
Dosarele de înscriere se depun la sediul Spitalului Orășenesc Mioveni – bd. Dacia nr. 131 A, Serviciul Resurse Umane, până la data de 25.09.2019, ora 14.00. Persoana de contact – Dinias Elena, tel. 0730/013.970.
Informații cu privire la organizarea concursului, dosarul de înscriere, regulamentul dc organizare și desfășurare a concursului/examenului pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din Spitalul Orășenesc Mioveni, temele proiectului – structura minimală a proiectului de management și bibliografia, se găsesc și pe site-ul Spitalului Orășenesc Mioveni, respectiv www.spitalmioveni.ro.

Apply for this Job