Director medical – Spitalul Orășenesc Ineu, județul AradDirector medical

Spitalul Orășenesc Ineu, județul Arad

26 noiembrie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul Orășenesc Ineu, județul Arad, organizează în data de 18.12.2019, ora 10,00, la sediul unității, concurs pentru ocuparea postului vacant de director medical, funcție specifică Comitetului director din cadrul spitalului.

Concursul se organizează în conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sanitar, cu completările și modificările ulterioare, ale O.M.S.P. nr. 284/2007, privind aprobarea metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice Comitetului director din spitalele publice modificat prin O.M.S. nr. 954/2017.

La concurs se pot înscrie candidații care îndeplinesc, cumulativ, următoarele criterii generale și specifice:

Criterii generale:

  • au domiciliul stabil în România;
  • nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanități:, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
  • au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
  • nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Criterii specifice:

  • sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;
  • sunt confirmați cel puțin medic specialist;
  • au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă.

Concursul/examenul pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director al unității se va organiza:

  1. în data de 18.12.2019, ora 10.00 – proba scrisă,
  2. respectiv data de 19.12.2019. ora 10.00 – susținerea orală a proiectului de specialitate,
  3. ora 13.00 – interviul de selecție, la sediul unității.

Data limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs este 10.12.2019.

Bibliografia pentru concurs/examen și temele-cadru pentru proiectul de specialitate se afișează la sediul Spitalului Orășenesc Ineu și se publică pe site-ul Spitalului Orășenesc Ineu.
Relații suplimentare se pot obține la telefonul 0257/511.221, Biroul Resurse Umane.

Apply for this Job