Director medical – Spitalul Orasenesc HorezuDirector medical

Spitalul Orasenesc Horezu

3 septembrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare şi ale O.M.S. nr. 284/2007, privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor /examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice, modificat de art. 1 din O.M.S. nr. 954/2017.

Spitalul Orasenesc Horezu , cu sediul in orasul Horezu , strada A.I.Cuza nr.4 , judetul Valcea , organizează concurs /examen pentru ocuparea funcţiei specifice comitetului director al unităţii, după cum urmează:

– 1 post de director medical;

La concurs /examen se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale şi specifice.

Criteriile generale sunt următoarele:

 1. a) au domiciliul stabil în România;
  b) nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
  c) au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
  d) nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Criteriile specifice   Directorului  medical , sunt următoarele:

 1. sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;
 2. sunt confirmaţi cel puţin medic specialist;
 3. au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă;
 4. Certificat eliberat de Scoala Nationala de Sanatate Publica si management  sanitar cursul Managementului spitalicesc ;

Concursul /examenul pentru ocuparea funcţiei  specifice comitetului director al unităţii se va organiza în data de 25.09.2018 ora 10.00 – proba scrisă, respectiv data de 01.10.2018  ora 10.00  – susţinere orala a proiectului de specialitate, ora 13.00 – interviul de selecţie, la sediul unităţii.

Data limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs este 17.09.2018 , orele 15.00 .

Bibliografia pentru concurs /examen şi temele – cadru pentru proiectul de specialitate se afişează la sediul Spitalului  Orasenesc Horezu , pe portalul posturi.gov.ro,  intr-un cotidian de larga circulatie , pe pagina de internet a unitatii sanitare .

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefonul: 0250/860620 , 860621 , interior 175 – Serviciul  Resurse Umane.

Apply for this Job