Director medical – Spitalul Orășenesc Hațeg, Județul HunedoaraDirector medical

Spitalul Orășenesc Hațeg, Județul Hunedoara

26 noiembrie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul Orășenesc Hațeg, Județul Hunedoara,

în confomutate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în nr. 284/2007, privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare și ale O.M.S. desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele publice, modificat de art. 1 din O.M.S. nr. 954/2017, Spitalul Orășenesc Hațeg, cu sediul în Hațeg, str. T. Vladimirescu nr. 7, județul Hunedoara, organizează concurs/examen pentru ocuparea funcției specifice comitetului director al unității, după cum urmează:

 • 1 post de director medical.

La concurs/examen se pot înscrie candidații care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale și specifice.

Criteriile generale sunt următoarele:

 • au domiciliul stabil în România;
 • nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătura cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 • au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Criteriile specifice sunt următoarele:

 • pentru directorul medical:
  • sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;
  • sunt confirmați cel puțin medic specialist;
  • au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă.

Concursul/examenul pentru ocuparea funcției specifice comitetului director al unității se va organiza:

 • în data de 18.12.2019, ora 09.00 – proba scrisă,
 • respectiv data de 18.12.2019, ora 13.00 – susținere orală a proiectului de specialitate,
 • ora 15.00 – interviul de selecție, la sediul unității.

Data limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs este 10.12.2019.

Bibliografia pentru concurs/examen și temele cadru pentru proiectul de specialitate se afișează la sediul Spitalului Orășenesc Hațeg și se publică pe site-ul Spitalului Orășenesc Hațeg: www.spitalhateg.ro.

Relații suplimentare se pot obține la telefonul 0354.408.894, int. 133, Biroul Resurse Umane.

Apply for this Job