Director medical – Spitalul Orășenesc Gura HumoruluiDirector medical

Spitalul Orășenesc Gura Humorului

20 august 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare și ale O.M.S. nr. 284/2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a concursurilor /examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele publice, modificat de art. 1 din O.M.S. nr. 954/2017, Spitalul Orășenesc Gura Humorului, județul Suceava, organizează concurs /examen pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director al unității, după cum urmează:

 • 1 post de director medical.

La examen se pot înscrie candidatii care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale și specifice.

Criterii generale:

 • – au domiciliul stabil în România;
 • – nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 • – au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • – nu au vârsta de pensionare, comform prevederilor legale în vigoare.

Criterii specifice:

 • – sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;
 • – sunt confirmați cel puțin medic specialist;
 • – au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă.

Concursul/examenul pentru ocuparea funcției de director medical se va organiza, astfel:

 • în data de 17 septembrie 2018, ora 10.00proba scrisă,
 • în data de 17 septembrie 2018, ora 14.00 – susținere orală a proiectului de specialitate,
 • respectiv în data de 17 septembrie 2018, ora 15.00interviul de selecție, la sediul administrativ al unității din bd. Bucovina nr. 17.
 • Data limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs este 07 septembrie 2018.

Bibliografia pentru concurs /examen și temele – cadru pentru proiectul de specialitate se afișează la sediul Spitalului Orășenesc Gura Humorului și se publică pe site-ul spitalului www.spitalgurahumorului.ro, secțiunea Anunțuri.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială.   Relații suplimentare se pot obține la telefonul 0230/235.078, int. 105 – Biroul R.U.N.O.S.

Apply for this Job