Director medical – Spitalul Orășenesc DetaDirector medical

Spitalul Orășenesc Deta

18 iunie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul Orășenesc Deta, cu sediul în Deta, str. Mihai Viteazu nr. 10, județul Timiș, organizează concurs/examen pentru ocuparea funcției specifice comitetului director al unității, după cum urmează:

  • 1 post de director medical.

La concurs/examen se pot înscrie candidați care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale și specifice.

Criteriile generale sunt următoarele:

  1. domiciliul stabil în România;
  2. nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
  3. au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
  4. nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Criteriile specifice sunt următoarele:

  • pentru directorul medical:
  1. sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;
  2. sunt confinnați cel puțin medic specialist;
  3. au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă.

Concursul/examenul pentru ocuparea funcției specifice comitetului directorul imitații reva organiza pentru foncția de director medical – în data de 10.07.2019, ora 10.00 – proba scrisă, respectiv în data de 11.07.2019, ora 9.00 – susținere orală a proiectului de specialitate, ora 12.00 – interviul de selecție, la sediul unității.

Data limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs este 02.07.2019.

Bibliografia pentru concurs/examen și temele – cadru pentru proiectul de specialitate se afișează la sediul Spitalului Orășenesc Deta și se publică pe site-ul spitalului https://www.spitaldeta.ro.

Relații suplimentare se pot obține la telefonul 0256/390.260, int. 26 – Biroul Resurse Umane.

Apply for this Job