Director medical – Spitalul Orășenesc Câmpeni, județul AlbaDirector medical

Spitalul Orășenesc Câmpeni, județul Alba

7 noiembrie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul Orășenesc Câmpeni, cu sediul în Câmpeni, str. Horea nr. 63, județul Alba, organizează în data de 29.11.2019 concurs pentru ocuparea funcției de conducere specifică comitetului director, de director medical, conform O.M.S. nr. 954/2017 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătății publice nr. 284/2007, privind aprobarea Metodologiei cadru de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele publice.

 • denumirea postului – director medical – vacant – funcție de conducere specifică comitetului director.

Condiții generale de participare la concurs conform art. 3 alin. (2) din O.M.S.nr. 954/2017:

 • au domiciliul stabil în România;
 • nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, dc serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 • au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Condiții specifice de participare la concurs, conform art. 3 alin. (3) pct. a) din O.M.S. nr. 954/2017:

 • sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;
 • sunt confirmați cel puțin medic specialist;
 • au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă.

Dala, ora și locul de desfășurare a concursului:

 • lucrare scrisă de verificare a cunoștințelor din legislația specifică postului, în data de 29.11.2019. ora 10.00. la sediul instituției;
 • susținerea proiectului de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului, în data de 04.12.2019;
 • interviul de selecție, în data de 04.12.2019.

Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile de la afișare, la sediul instituției.

Date contact – Bota Denisa, tel. 0258/771.717, interior 49.

Apply for this Job