Director medical – Spitalul Orăşenesc CâmpeniDirector medical

Spitalul Orăşenesc Câmpeni

8 noiembrie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul Orăşenesc Câmpeni, cu sediul în Câmpeni, str. Horea nr. 63, judeţul Alba, organizează în data de 04.12.2017 concurs pentru ocuparea funcţiei de conducere – specifică comitetului director, de director medical conform O.M.S. nr. 954/2017 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 284/2007. privind aprobarea Metodologiei- cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice:

 • Denumirea postului: director medical vacant – Funcţie de conducere specifică comiteLului director.

Condiţii generale de participare la concurs conform an. 3 alin. (2) din O.M.S.nr. 954/2017:

 1. au domiciliul stabil in România;
 2. nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau in legătură cn serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situației în care a intervenit reabilitarea:
 3. au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează.

atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

 1. nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Condiţii specifice de participare la concurs, conform art. 3 alin (3) pct. a) din O.M.S. 954/2017;

 1. sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;
 2. sunt confirmaţi cel puţin medic specialist;
 3. au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă;

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

 1. test – grilă/lucrare scrisă de verificare u cunoştinţelor din legislaţia specifică postului în data de 04.12.2017. ora 10,00. la sediul instituţiei;
 2. susţinerea proiectului de specialitate pe o tentă din domeniul de activitate al postului în data de 07.12.2017:
 3. interviul de selecţie în data de 07.12.2017.

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile de la afişare, la sediul instituţiei.

Date contact: Bota Denisa, tel. 0258 771717, interior 49.

Apply for this Job