Director medical – Spitalul Municipal Turnu Măgurele, Județul TeleormanDirector medical

Spitalul Municipal Turnu Măgurele, Județul Teleorman

31 octombrie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

În conformitate cu prevederile Ordinului M.S. 284/2007, privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a concursurilor/ examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele publice, modificat de art. 1 din O.M.S. nr. 954/2017, Spitalul Municipal Turnu Măgurele organizează concurs/examen pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director al unității, după cum urmează:

  • 1 post de director medical.

La concurs/examen se pot înscrie candidații care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale și specifice.

Criterii generale:

  1. au domiciliul stabil în România:
  2. nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unor infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
  3. au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
  4. nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Criterii specifice:

  1. sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;
  2. sunt confirmați cel puțin medic specialist;
  3. au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă.

Concursul pentru ocuparea postului de director medical se va organiza în data de 22.11.2019, ora 10.00 – test grilă/proba scrisă, respectiv 26.11.2019, ora 10.00 – susținerea proiectului de specialitate, 26.11.2019, ora 12.00 – interviul de selecție, la sediul unității.

Data limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs este 15.11.2019, ora 10.00.

Bibliografia pentru concurs se afișează la sediul și pe site-ul spitalului.

Relații suplimentare se pot obține la telefon 0247/416.646, int. 120.

Apply for this Job