Director medical – Spitalul Municipal DorohoiDirector medical

Spitalul Municipal Dorohoi

12 aprilie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul Municipal Dorohoi, Județul Botoșani în conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare și ale O.M.S. nr. 284/2007, privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele publice, modificat de art. 1 din O.M.S. nr, 954/2017.

Spitalul Municipal Dorohoi, cu sediul în Dorohoi, Bd. Victoriei nr. 75, județul Botoșani organizează concurs/examen pentru ocuparea funcției specifice comitetului director al unității, după cum urmează:

  • 1 post de director medical.

La concurs/examen se pot înscrie candidații care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale și specifice.

Criteriile generale sunt următoarele:

  • au domiciliul stabil în România:
  • nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanități!, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
  • au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează. atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
  • nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Criteriile specifice sunt următoarele:

  • sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;
  • sunt confirmați cel puțin medic specialist;
  • au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă.

Concursul /examenul pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din cadrul unității se va organiza în data de 10.05.2019, ora 10.00 – proba scrisă, respectiv data de 10.05.2019. ora 12.00 – susținere orală a proiectului de specialitate, ora 14.00 – interviul de selecție, la sediul untății.

Data limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs este 02.05.2019, ora 14.00.

Bibliografia pentru concurs /examen și temele – cadru pentru proiectul de specialitate se afișează la sediul Spitalului Municipal Dorohoi și se publică pe site-ul spitalului www.spitaldorohoi.ro.

Relații suplimentare se pot obține la telefonul 0231/613.240 – Serviciul Resurse Umane.

Apply for this Job