Director medical – Spitalul Municipal DorohoiDirector medical

Spitalul Municipal Dorohoi

24 octombrie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale O.M.S. nr. 284/2007, privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor/ examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice, modificat de art. I din O.M.S. nr. 954/2017, Spitalul Municipal Dorohoi, cu sediul în Dorohoi, Bd. Victoriei nr. 75, judeţul Botoşani, organizează concurs /examen pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director al unităţii, după cum urmează:

  • 1 post de director medical.

La concurs/ examen se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale şi specifice.

Criteriile generale sunt următoarele:

  1. au domiciliul stabil în România;
  2. nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
  3. au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
  4. nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Criteriile specifice sunt următoarele:

  1. sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;
  2. sunt confirmaţi cel puţin medic specialist;
  3. au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă.

Concursul /examenul pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director al unităţii se va organiza în data de 15.11.2017, ora 10.00 – proba scrisă, respectiv data de 15.11.2017. ora 12.00 – susţinere orală aproiectului de specialitate, ora 14.00 – interviul de selecţie, la sediul unităţii.

Data limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs este 07.11.2017.

Bibliografia pentru concurs /examen şi temele – cadru pentru proiectul de specialitate se afişează la sediul Spitalului Municipal Dorohoi şi se publică pe site-ul spitalului www.spitaldorohoi.ro.

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefonul 0231/613240 – Serviciul Resurse Umane.

Apply for this Job