Director medical – Spitalul Municipal CâmpinaDirector medical

Spitalul Municipal Câmpina

22 octombrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul Municipal Câmpina, Judeţul Prahova în conformitate cu prevederile O.M.S. nr. 284/ 2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor/ examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice, cu modificările şi completările ulterioare şi O.M.S. nr. 954/2017,organizează concurs/examen pentru ocuparea funcţiei de director medical.

La concurs/examen se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale şi specifice.

 • Criterii generale:
  • au domiciliul stabil în România;
  • nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
  • au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
  • nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.
 • Criterii specifice:
  • sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;
  • sunt confirmaţi cel puţin medic specialist;
  • au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă.
 • Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină următoarele documente:
  • cererea de înscriere;
  • copie de pe actul de identitate;
  • copie de pe diploma de licenţă sau de absolvire, după caz;
  • copie de pe certificatul de medic specialist;
  • curriculum vitae;
  • adeverinţa care atestă vechimea în gradul profesional sau în specialitatea studiilor, după caz;
  • cazierul judiciar;
  • declaraţia pe propria răspundere că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică, aşa cum este definită prin lege;
  • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau dc către unităţile sanitare abilitate;
  • proiectul de specialitate.Dosarul de înscriere se depune la secretarul comisiei de concurs cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data susţinerii concursului.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Candidaţii al căror dosar de înscriere a fost respins pot depune contestaţie în cel mult 24 de ore de la data comunicării rezultatului verificării. Contestaţia se soluţionează în termen de 24 de ore de la data depunerii de către comisia de soluţionare a contestaţiilor.

Concursul/examenul pentru ocuparea funcţiei de director medical va avea loc la sediul spitalului, Sala de Instruire Medicală, etaj 2 şi cuprinde următoarele probe de evaluare:

 1. test-grilă/lucrare scrisă de verificare a cunoştinţelor din legislaţia specifică postului;
 2. susţinerea proiectului de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului;
 3. interviul de selecţie.

Pentru a fi declaraţi admişi, candidaţii trebuie să obţină în cadrul concursului/examenului media finală cel puţin 7.00, iar la fiecare probă minimum nota 6,00. Media finală a fiecărui candidat se calculează cu două zecimale, ca medie aritmetică a notelor obţinute la probele de evaluare.

Candidaţii au dreptul să conteste rezultatul final al concursului/ examenului, cu excepţia interviului de selecţie, in termen de 24 de ore de la afişare. Contestaţiile se soluţionează de comisia de soluţionare a contestaţiilor în termen de 24 de ore de la data depunerii la secretarul comisiei de concurs/examen.

Calendarul de desfăşurare a concursului/examenului

Nr. crt. Dala şi ora Etapa concursului/ examenului
1 15.11.2018, ora 14.00 Termen limită de înscriere a candidaţilor (de luni până vineri ora 7.30 -14.30)
2 19.11.2018. ora 10.00 Verificarea îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor de participare la concurs (verificarea dosarelor)
3 19.11.2018, ora 14.00 Afişarea listei cu rezultatul verificării dosarelor de înscriere la sediul spitalului
4 19.11.2018,                   ora 14.00

20.11.2018,                   ora 14.00

Primirea eventualelor contestaţii privind rezultatele verificării dosarelor
5 21.11.2018, ora 10.00 Afişarea listei cu rezultatul final al verificării dosarelor de înscriere la sediul spitalului
6 27.11.2018, începând cu ora 09.00 Susţinerea testului grilă/lucrare scrisă de verificare a cunoştinţelor din legislaţia speeifică postului
7 28.11.2018, ora 09.00 Susţinerea proiectului/lucrării de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului după susţinerea testului grilă
8 28.11.2018, ora 13.00 Interviul de selecţie, după susţinerea proiectului de specialitate
9 28.11.2018, ora 14.00 Afişarea rezultatelor concursului la sediul spitalului
10 28.11.2018,                   ora 14.00

29.11.2018,                   ora 14.00

Primirea eventualelor contestaţii privind rezultatele concursului
11 03.12.2018. ora 12.00 Afişarea la sediul spitalului a rezultatelor după soluţionarea eventualelor contestaţii şi finalizarea concursului

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială.   Publicaţia de concurs, tematica pentru testul-grilă de verificare a cunoştinţelor şi temele pentru proiectul/lucrarea de specialitate se găsesc şi pot fi consultate pe site-ul unităţii noastre: www.spitalcampina.ro sau la Biroul R.U.N.O.S.. bd. Carol I nr. 117, telefon 0244/337.351, interior 102.

 

Apply for this Job