Director medical – Spitalul Municipal Brad, județul HunedoaraDirector medical

Spitalul Municipal Brad, județul Hunedoara

16 martie 2020

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul Municipal Brad anunță amânarea concursului  la o dată care se va comunica ulterior. (Conform M.O. nr. 293/03.04.2020, partea a III-a).

În conformitate cu prevederile Legii nr. 95 2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare și ale O.M.S. nr. 284/2007, privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a concursurilor /examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele publice, modificat de art. 1 din O.M.S. nr. 954/2017, Spitalul Municipal Brad, cu sediul în Brad, Str. Spitalului nr. 3, județul Hunedoara, organizează concurs/examen pentru ocuparea funcției specifice comitetului director al unității, după cum urmează:

• 1 post de director medical.

La concurs /examen se pot înscrie candidați: care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale și specifice.

Criteriile generale sunt următoarele:

a) au domiciliul stabil în România;
b) nu au lost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
c) au 0 stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează. atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
d) nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Criteriile specifice sunt următoarele:

Pentru directorul medical:
1. sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;
2. sunt confirmați cel puțin medic specialist;
3. au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă.

Concursul /examenul pentru ocuparea funcției specifice comitetului director al unității se va organiza în data de 08.04.2020, ora 12.00 – proba scrisă, respectiv data de 10.04.2020, ora 12.00 – susținere orală a proiectului de specialitate, ora 14.30 interviul de selecție, la sediul unității.
Data limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs este 30.03.2020.
Bibliografia pentru concurs/examen și temele – cadru pentru proiectul de specialitate se afișează la sediul Spitalului Municipal Brad și se publică pe site-ul spitalului www.spiralbrad.ro.
Relații suplimentare se pot obține la telefonul 0254/611.600, int. 226 – Biroul Resurse Umane.

Apply for this Job