Director medical – Spitalul Municipal Blaj, județul AlbaDirector medical

Spitalul Municipal Blaj, județul Alba

30 octombrie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul Municipal Blaj, cu sediul în Blaj, str. Poet Andrei Mureșanu nr. 16, județul Alba, organizează, în conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, O.M.S. nr. 284/2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare și ale O.M.S. desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele publice, modificat de art 1 din O.M.S. nr. 954/2017, concurs/examen pentru ocuparea funcției specifice comitetului director al unității, după cum urmează:

 • 1 post de director medical.

La concurs /examen se pot înscrie candidații care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale și specifice.

Criteriile generale sunt următoarele:

 • au domiciliul stabil în România;
 • nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 • au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Criteriile specifice sunt următoarele:

 • pentru directorul medical:
  • sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;
  • sunt confirmați cel puțin medic specialist;
  • au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă.

Concursul/examenul pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director – director medical – al unității se va organiza în data de 26.11.2019, ora 09.00 – proba scrisă, respectiv data de 27.11.2019, ora 09.00 – susținere orală a proiectului de specialitate, ora 11.00 – interviul de selecție, la sediul unității.

Data limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs este 21.11.2019, ora 14.00.

Bibliografia pentru concurs/examen și temele-cadru pentru proiectul de specialitate se afișează la sediul Spitalului Municipal Blaj și se publică pe site-ul spitalului www.spitalblaj.ro.

Relații suplimentare se pot obține la telefonul 0258/710.941, int. 197, Biroul Resurse Umane.

Apply for this Job