Director medical – Spitalul Municipal Aiud, Județul AlbaDirector medical

Spitalul Municipal Aiud, Județul Alba

5 februarie 2021

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul Municipal Aiud, cu sediul în Aiud, Str. Spitalului nr. 2, județul Alba, organizează în data de 01.03.2021, ora 10.00, concurs pentru ocuparea funcției specifice comitetului director de director medical, conform O.M.S. nr. 954/2017 pentru modificarea anexei la Ordinul Ministrului Sănătății Publice nr. 284/2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele publice.

Denumirea postului – director medical – funcție de conducere specifică comitetului director.

Condiții generale de participare la concurs conform art. 3 alin. (2) din O.M.S. nr. 954/2017;

 • au domiciliul stabil în România;
 • nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 • au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează,
 • atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale in vigoare.

Condiții specifice de participare la concurs conform art. 3, alin. (3) pct. a) din O.M.S. nr. 954/2017:

 • sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;
 • sunt confirmați cel puțin medic specialist;
 • au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă.

Data, ora și locul de desfășurare a concursului:

 • test grilă/lucrare scrisă de verificare a cunoștințelor din legislația specifică postului în data de 01.03.2021, ora 10.00, la sediul instituției;
 • susținerea proiectului de specialitate pe o tema din domeniul de activitate al postului în data de 04.03.2021;
 • interviul de selecție în data de 09.03.2021.

Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile de la afișare, la sediul instituției.

Date de contact Groza Daniela, telefon: 0258/861.816, interior 192.

 

 

Apply for this Job