Director medical – Spitalul Județean de Urgență Zalău, Județul SălajDirector medical

Spitalul Județean de Urgență Zalău, Județul Sălaj

10 decembrie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul Județean de Urgență Zalău, Județul Sălaj, în conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare și ale OM.S. nr. 284/2007, privind, aprobarea Metodologiei cadru de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele publice, modificat de art. 1 din O.M.S. nr. 954/2017, Spitalul Județean de Urgență Zalău cu sediul în Zalău, str. Simion Bărnuțiu nr.67, județul Sălaj, organizează concurs/examen pentru ocuparea funcției specifice comitetului director al unității, după cum urmează:

 • 1 post de director medical.

La concurs/examen se pot înscrie candidații care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale și specifice.

Criterii generale:

 • au domiciliul stabil în România;
 • nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra, statului ori contra autorității, de serviciu sau înlegătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 • au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Criterii specifice:

 • sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;
 • sunt confirmați cel puțin medic specialist;
 • au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină următoarele documente:

 • cererea de înscriere;
 • copie de pe actul de identitate;
 • copie de pe diplomă de licență sau de absolvire, după caz;
 • curriculum vitae;
 • adeverința care atestă vechimea în muncă sau în specialitatea studiilor, după caz;
 • cazierul judiciar;
 • declarația pe propria răspundere că nu a desfășurat activități de poliție politică, așa cum este definită prin lege;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • copie de pe certificatul de atestare a cunoștințelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi, precum și de cunoaștere a reglementărilor europene în domeniu;
 • proiectul de specialitate.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Dosarele de înscriere se depun la secretariatul comisiei de concurs până în data de 03.01.2020, ora 15.00.

 • proba scrisă 13.01.2020, ora 10.00;
 • susținerea proiectului de specialitate 14.01.2020, ora 9.00;
 • interviul de selecție 14.01.2020, ora 11.00.

Candidații al căror dosar de înscriere a fost respins pot depune contestație în cel mult 24 de ore de la data comunicării rezultatului verificării. Contestația se soluționează în termen de 24 de ore de la data depunerii de către comisia de soluționare a contestațiilor.

Rezultatul verificării dosarelor se va afișa la avizierul unității și pe pagina de internet a spitalului www.spitalzalau.ro, în termen de 24 de ore de la ultima zi de depunere a dosarelor.

Candidații al căror dosar de înscriere a fost respins pot depune contestație în cel mult 24 de ore de la data comunicării rezultatului verificării. Contestația se soluționează în termen de 24 de ore de la data depunerii de către comisia de soluționare a contestațiilor.

Temele pentru proiectul/lucrarea de specialitate și bibliografia pentru lucrarea scrisă și calendarul de desfășurare a concursurilor sunt afișate la avizierul unității și pe pagina dc internet a spitalului www.spitalzalau.ro.

Apply for this Job