Director medical – Spitalul Județean de Urgență ReșițaDirector medical

Spitalul Județean de Urgență Reșița

4 noiembrie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul Județean de Urgență Reșița scoate la concurs funcția de director medical, în conformitate cu prevederile art. 183 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sănătății, republicată, O.M.S.P. nr. 284/2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele publice, cu modificări și completări ulterioare.

Concursul se va desfășura la sediul Spitalului Județean de Urgență Reșița, Str. Făgărașului nr. 18, în perioada 25 noiembrie 2019 – 29 noiembrie 2019.

Concursul/examenul cuprinde următoarele probe de evaluare:

 • selecția dosarelor de concurs în data de 18.11.2019, ora 10.00;
 • test-grilă/lucrare scrisă de verificare a cunoștințelor din legislația specifică postului, în data de 25.11.2019, ora 10.00;
 • susținerea proiectului de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului, în data 29.11.2019, ora 10.00.

La concurs/examen se pot înscrie candidații care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale și specifice.

Criteriile generale sunt următoarele:

 • au domiciliul stabil în România;
 • nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legăturii cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 • au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidaază, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Criteriile specifice sunt următoarele:

 • sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;
 • sunt confirmați cel puțin medic specialist;
 • an minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină următoarele documente:

 • cererea de înscriere;
 • copie de pe actul de identitate;
 • copie de pe diploma de licență sau de absolvire, după caz;
 • copie de pe certificatul de medic specialist;
 • cumculum vitae;
 • adeverința care atestă vechimea în gradul profesional sau în specialitatea studiilor, după caz;
 • cazierul judiciar;
 • declarația pe propria răspundere că nu a deslășurat activități de poliție politică, așa cum este definită prin lege;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • proiectul de specialitate.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Concursul/examenul cuprinde următoarele probe de evaluare:

 • test-grilă/lucrare scrisă de verificare a cunoștințelor din legislația specifică postului;
 • susținerea proiectului de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului;
 • interviul de selecție.

înscrierile se fac la sediul Spitalului Județean de Urgență Reșița în perioada 04.11.2019 – 15.11.2019.

Temele-cadru pentru proiectul/lucrarea de specialitate, bibliografia și calendarul de desfășurare a concursului sunt afișate pe site-ul unității www.spitaluljudeteanresita.ro.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Județean de Urgență Reșița, Serviciul Resurse Umane, la telefon 0255/227.830.

Apply for this Job