Director medical – Spitalul Județean de Urgență Piatra-NeamțDirector medical

Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț

28 ianuarie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată cu modificările și completările ulterioare, și ale O.M.S. nr, 284/2007, privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele publice modificat cu ari 1 din O.M.S. nr. 954/2017, Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț, cu sediul în municipiul Piatra-Neamț, str. Traian nr. 1-3, județul Neamț, organizează concurs pentru ocuparea a 1 (un) post de director medical.

La concurs se pot înscrie candidații care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale și specifice.

Criteriile generale sunt următoarele:

  • au domiciliul stabil în România;
  • nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
  • au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul dc familie sau de unitățile sanitare abilitate;
  • nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Criteriile specifice sunt următoarele:

  • sunt absolvenți de învățământ universitar de lunga durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;
  • sunt confirmați cel puțin medic specialist;
  • au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă.

Concursul pentru ocuparea postului de director medical al unității se va organiza în data de 20.02.2019, ora 11.00 – proba scrisă, respectiv data și ora susținerii proiectului de specialitate și interviul de selecție vor fi anunțate după proba scrisă la sediul unității.

Data limită până la care se pol depune actele pentru dosarul de concura este 08.02.2019, ora 14.00.

Bibliografia pentru concurs și temele-cadru pentru proiectul de specialitate se afișează la sediul Spitalului Județean de Urgență Piatra- Neamț și se publică pe site-ul spitalului www.sjuneamt.ro, secțiunea anunțuri concurs.

Relații suplimentare se pot obține la telefonul 0233/219.440, interior 108, Serviciul R.U.O.N.S.

Apply for this Job