Director medical – Spitalul Județean de Urgență DevaDirector medical

Spitalul Județean de Urgență Deva

8 iulie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul Județean de Urgență Deva, cu sediul în Deva, Str. 22 Decembrie nr. 58 organizează concurs/examen pentru ocuparea funcție specifice comitetului director al unității, după cum urmează:

 • un post director medical (perioadă determinată de 3 ani).

La concurs /examen se pot înscrie candidații care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale și specifice:

Criterii generale:

 1. au domiciliul stabil în România;
 2. nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătura cu serviciul, care împiedica înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 3. au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 4. nu au vârsta de pensionare conform prevederilor legale în vigoare.

Criterii specifice:

 1. sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;
 2. sunt confirmați cel puțin medic specialist;
 3. au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină următoarele documente:

 1. copie de pe certificatul de medic specialist;
 2. copie de pe diploma de licență sau de absolvire, după caz;
 3. copie de pe actul de identitate;
 4. cererea de înscriere;
 5. curriculum vitae;
 6. adeverință care atestă vechimea în gradul profesional sau în specialitatea studiilor, după caz;
 7. cazierul judiciar;
 8. declarația pe proprie răspundere că nu a desfășurat activitatea de poliție politică, așa cum este definită prin lege;
 9. adeverință medicală care sa ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 10. proiectul de specialitate.

Cuantumul taxei de participare la concurs este de 200 lei.

Publicația de concurs, tematica pentru testul grilă/lucrare a scrisă de evaluare a cunoștințelor și temele pentru proiectul /lucrarea de specialitate se găsesc pe site-ul unității noastre www.spitaldeva.ro.

Calendarul de desfășurare a concursului/examenului:

 • 23.07.2019 – termenul limită de înscriere a candidaților;
 • 30.07.2019 – susținerea testului grilă/lucrări scrise de verificare a cunoștințelor din legislația specifică postului;
 • 05.08.2019 – susținerea proiectului de specialitate și interviul de selecție.

Relații suplimentare se pot obține la Serviciul RUNOS din cadrul Spitalului Județean de Urgență Deva și la telefon 0254/215.051, interior 133.

Apply for this Job