Director medical – Spitalul Județean de Urgență AlexandriaDirector medical

Spitalul Județean de Urgență Alexandria

15 martie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul Județean de Urgență Alexandria, din Alexandria, Str. Libertății nr. 1, județul Teleorman, organizează concurs /examen pentru ocuparea funcției specifice comitetului director după cum urmează:

  • 1 post de director medical.

La concurs /examen se pot înscrie candidații care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale și specifice.

Criteriile generale sunt următoarele:

  1. domiciliul stabil în România:
  2. nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
  3. au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
  4. nuau vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Criteriile specifice sunt următoarele:

  1. sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;
  2. sunt confirmați cel puțin medic specialist;
  3. au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă.

Concursul/examenul pentru ocuparea funcției specifice comitetului director al unității se va organiza în data de 08.04.2019, ora 10.00 – proba scrisă, respectiv data de 12.04.2019, ora 10.00 – susținerea orală a proiectului de specialitate, ora 14.00 – interviul de selecție, la sediul unității.

Înscrierile se vor face la sediul Spitalului Județean de Urgență Alexandria, Str. Libertății nr. 1, dosarul de concurs se poate depune, cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data susținerii concursului, la Serviciul R.U.N.O.S. al Spitalului.

Temele-cadru pentru proiectul de specialitate și bibliografia de concurs sunt disponibile pe site-ul unității www.spitalulalexandria.ro.

  • Candidații își aleg tema pentru proiectul lucrarea de specialitata din cele stabilite de comisia de concurs, prin publicația de concurs și îl depun odată cu înscrierea la concurs.
  • Proiectul/lucrarea de specialitate trebuie sâ fie realizat/realizată individual de către candidat, să rezolve problemele solicitate intr-un volum de maximum 8-10 pagini tehnoredactate pe calculator cu fonturi de 14 și trebuie să fie depus/depusă la înscriere.

Pentru a fi declarați admiși candidații trebuie să obțină în cadrul concursului/examenului media finală cel puțin 7, iar la fiecare probă minimum nota 6.

Relații suplimentare la Serviciul R.U.N.O.S., telefon 0247/306.723.

Apply for this Job