Director medical – Spitalul de Psihiatrie Poiana MareDirector medical

Spitalul de Psihiatrie Poiana Mare

10 mai 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul de Psihiatrie Poiana Mare, Dolj organizează în perioada 05 – 06.06.2019 concurs pentru ocuparea funcţiei de director medical la Spitalul de Psihiatrie Poiana Mare, Dolj

Concursul de selecţie cuprinde:

 1. studierea dosarului de înscriere – etapă eliminatorie
 2. concursul propriu-zis, cu următoarele probe de evaluare:
 3. a) test-grilă/lucrare scrisă de verificare a cunoştinţelor din legislaţia specifică postului- se va sustine in data de 05.06.2019, cu incepere de la ora 10,00
 4. b) susţinerea proiectului/lucrării de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului- se va desfasura in data de 06.06.2019, cu incepere de la ora 10,00
 5. c) interviul de selecţie- se va desfasura in data de 06.06.2019 cu incepere de la ora ce va fi stabilita si comunicata candidatilor de catre comisia de concurs.

Probele de evaluare se notează cu note de la 1 la 10.

Criteriile ce trebuie îndeplinite cumulativ de către candidaţi pentru înscrierea la concurs, regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului, temele cadru pentru proiectul de specialitate şi bibliografia de concurs se afişează la sediul  Spitalului de Psihiatrie Poiana Mare, Dolj –str.Garii, nr. 40 şi pe site-ul www.spitalpoianamare.ro.

Înscrierile la concurs se fac în perioada 13.05.2019-28.05.2019, între orele 8,00-15,30 la sediul Spitalului de Psihiatrie Poiana Mare, Dolj- str.Garii, nr.40- Serviciul RUNOS.

La concurs/examen se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale şi specifice.

     (2) Criterii generale:

 1. a) au domiciliul stabil în România;
 2. b) nu au fost condamnati definitiv pentru savirsirea vreunei infractiuni contra unitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu ori in legatura cu serviciu, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savirsite cu intentie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei cind a intervenit reabilitarea;
 3. c) au o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberata de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
 4. d) nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale in vigoare;

    (3) Criterii specifice:

 •     sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicina;
 •     sunt confirmaţi cel putin ca medic specialist ;
 •     au minimum 5 ani vechime in specialitatea respectiva;

 (4) Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină următoarele documente:

 1. a) cererea de înscriere;
 2. b) copie de pe actul de identitate;
 3. c) copie de pe diploma de licenţă sau de absolvire, după caz;
 4. d) copie de pe certificatul de medic specialist;
 5. e) curriculum vitae;
 6. f) adeverinţa care atestă vechimea în gradul profesional sau în specialitatea studiilor, după caz;
 7. g) cazierul judiciar;
 8. h) declaraţia pe propria răspundere ca nu a desfasurat activitati de politie politica, asa cum este definita prin lege;
 9. i) adeverinţa medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
 10. j) proiectul de specialitate;

Dosarul de înscriere se depune la secretarul comisiei de concurs, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data susţinerii concursului.

Copiile de pe actele prevazute mai sus se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitate cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs;

Candidaţii al căror dosar de înscriere a fost respins pot depune contestaţie în cel mult 24 de ore de la data comunicării rezultatului verificării. Contestaţia se soluţionează în termen de 24 de ore de la data depunerii de către comisia de soluţionare a contestaţiilor.

Concursul/examenul cuprinde următoarele probe de evaluare:

 1. a) test-grilă/lucrare scrisă de verificare a cunoştinţelor din legislaţia specifică postului;
 2. b) susţinerea proiectului/lucrării de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului;
 3. c) interviul de selecţie.

Probele de evaluare se notează cu note de la 1 la 10.

Detalii suplimentare privind  organizarea si desfasurarea concursului sint furnizate prin Regulamentul de concurs, publicat pe pagina de internet a unitatii , precum si de Serviciul RUNOS din cadrul spitalului, telefon 0251/235299, interior 23.

Organizarea, înscrierea candidaţilor, desfăşurarea probelor de evaluare şi finalizarea concursului se fac în conformitate cu prevederile OMS nr. 284/2007 privind aprobarea Metodologiei–cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

descarca: Anunt-concurs-dir.-medical_-site.doc 89KB DOC

Apply for this Job