Director medical – Spitalul de Psihiatrie Cronici DumbrăveniDirector medical

Spitalul de Psihiatrie Cronici Dumbrăveni

30 octombrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Spitalul de Psihiatrie Cronici Dumbrăveni, Judeţul Vrancea, în conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale O.M.S. nr. 284/2007, privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a concursuri lor examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice, modificat de art. 1 din O.M.S. nr. 954/2017, Spitalul de Psihiatrie Cronici Dumbrăveni, cu sediul în comuna Dumbrăveni, judeţul Vrancea, organizează concurs /examen pentru ocuparea funcţiei specifice comitetului director al unităţii, după cum urmează:

 • 1 post de director medical.

La concurs/examen se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale şi specifice.

Criteriile generale sunt următoarele:

 • au domiciliul stabil în România;
 • nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, dc serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 • au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Criteriile specifice pentru postul de director medical sunt următoarele:

 • sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;
 • sunt confirmaţi cel puţin medic specialist;
 • au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă.

Concursul /examenul pentru ocuparea funcţiei de director medical se va organiza în data de

 • 21.11.2018, ora 10.00 – proba scrisă, respectiv data de
 • 26.11.2018, ora 10.00 – susţinere orală a proiectului de specialitate,
 • 29.11.2018, ora 10.00 – interviul de selecţie, la sediul unităţii.

Data limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs este 13.11.2018, inclusiv.

Bibliografia pentru concurs/examen şi temele-cadru pentru proiectul de specialitate se afişează la sediul Spitalului de Psihiatrie Cronici şi se publică pe site-ul spitalului.

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefonul 0237/255.087, int. 31- Biroul Resurse Umane.

Apply for this Job